E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zoznam VZN obce Bzovík

Zoznam aktuálne platných VZN obce Bzovík. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2021
1 / 2021VZN ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík
2 / 2021VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec BZOVÍK
3 / 2021VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
4 / 2021VZN o miestnych daniach
5 / 2021VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
6 / 2021VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7 / 2021VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
8 / 2021VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Bzovík
Rok 2020
10 / 2020VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
4 / 2020VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
5 / 2020VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6 / 2020VZN o dani z nehnuteľností, psov, predajných automatov a nevýherných hracích automatov
7 / 2020VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
8 / 2020VZN o miestnych daniach
9 / 2020VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Rok 2019
1 / 2019VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bzovík
2 / 2019VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bzovík
3 / 2019VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
Rok 2017
1 / 2017VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2 / 2017VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
4 / 2017VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Rok 2016
1 / 2016VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2016
2 / 2016VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bzovík
3 / 2016VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
3-1 / 2016Dodatok k VZN obce Bzovík č.3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
6 / 2016VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
7 / 2016VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2017
Rok 2015
1 / 2015VZN, ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík
2 / 2015VZN, ktorým sa stanovujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Obce Bzovík
3 / 2015VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík
4 / 2015VZN o poskytovaní dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík
7 / 2015VZN o číslovaní stavieb
Rok 2014
6 / 2014VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
6-1 / 2014VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
Rok 2013
3 / 2013VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
5 / 2013VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
6 / 2013VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014
8 / 2013VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
Rok 2012
1 / 2012VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
4 / 2012VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
6 / 2012VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
7 / 2012VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
7-1 / 2012Dodatok VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
Rok 2011
3 / 2011VZN o odpadoch
3-1 / 2011VZN o odpadoch - dodatok
5 / 2011VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
6 / 2011VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012
HORE