E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”)

plagát2

Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Obec Bzovík začala s realizáciou projektu od augusta 2023.


Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít.

 

Terénna sociálna práca je odborná činnosť, ktorá je prevažne vykonávaná v prirodzenom prostredí človeka (v byte, komunite, vo voľnom priestranstve) s cieľom predchádzať sociálnemu vylúčeniu alebo jeho prehlbovaniu, zmierňovať negatívne dopady a zvyšovať kvalitu života ľudí žijúci v podmienkach sociálneho vylúčenia a generačnej chudoby. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupina, komunita). Je orientovaná na človeka, rešpektuje jeho potreby a návrhy na riešenie sociálnej situácie a stavia na schopnostiach a mobilizácii jeho vnútorných síl.

V rámci terénnych programov ako spôsobu poskytovania sociálnych služieb terénnou formou sa môžu vykonávať odborné činnosti a ďalšie činnosti podľa zákona o sociálnych službách. V kontexte práce s cieľovou skupinou sociálne vylúčených osôb ide najmä o:

- základné sociálne poradenstvo,

- špecializované sociálne poradenstvo,

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

- sociálnu rehabilitáciu,

- rozvoj pracovných zručností,

- preventívnu aktivitu, - pomoc pri pracovnom uplatnení,

- poskytovanie osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi, prepravy

- a ďalšie.

 

Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

Realizáciu projektu zabezpečujú:

 

    • terénna sociálna pracovníčka:      Mgr. Lenka Mydlová

 

Kancelária terénnej sociálnej práce sa nachádza: 


v budove obecného úradu Bzovík, 1. poschodie

 

Kontaktné údaje:

 

Obec Bzovík 299,  962 41 Bzovík , okres Krupina, tel.č.: 0903 024 566, email: tspbzovik@gmail.com

 

Stránkové hodiny sú:

Pondelok až štvrtok:     6,30 hod. – 15,00 hod.

Piatok:                           6,30 hod. – 13,30 hod.

 

Práca v teréne je vykonávaná podľa potreby. 

Priložené fotografie

HORE