E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Matričný úrad

Ktoré náležitosti je možné vybaviť na matrike?

Matrika je štátna evidencia o fyzických osobách, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a doplňujúce údaje, ako napríklad údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie osobitne pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná. Z matriky môžem získať výpisy - rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík. Matriku vedie obec ako výkon štátnej správy.

Vo väčšine prípadoch môže osvedčiť zhodu odpisu alebo kópie listiny, ako aj pravosť podpisu na listine aj obec (uvedené platí aj pre obvodné úrady). Za osvedčenie sa vyberá správny poplatok. Tento poplatok je príjmom rozpočtu obce.

Pre podrobnejšie informácie k ohlasovacím povinnostiam do matriky a o možnostiach získať informácie z matriky kliknite sem.

HORE