E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Stavebný úrad

Vzmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebným úradom je obec. 

Obec prostredníctvom Spoločného obecného úradu v Krupine :

 • zabezpečuje plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, najmä zabezpečuje prípravu:
  • územných rozhodnutí (rozhodnutí o umiestnení stavby, využívaní územia, o chránenej časti krajiny, o stavebnej uzávere),
  • stavebných povolení,
  • rozhodnutí o odstránení stavby,
  • kolaudačných rozhodnutí,
  • povolení terénnych úprav, ťažobných a im podobných prác,
  • zmeny účelu užívania stavby a zmeny stavby pred dokončením,
  • rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby,
  • rozhodnutí o vyprataní stavby,
  • zabezpečuje nariaďovanie vykonania údržby stavby, nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác, potrebných opatrení na susedných pozemkoch a zabezpečuje vydávanie ďalších rozhodnutí a opatrení vyplývajúcich z pôsobnosti stavebných úradov podľa stavebného zákona,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad na stavbách, uplatňuje sankcie v zmysle stavebného zákona,
 • zabezpečuje konania o správnom delikte a priestupkové konania,
 • archivuje písomnosti a overenú dokumentáciu v rámci konaní v zmysle stavebného zákona, a zabezpečuje súvisiacu štatistickú agendu,
 • spolupracuje s oddelením architekta mesta pri územných, stavebných a kolaudačných konaniach a ďalších konaniach podľa stavebného zákona v súlade s vymedzenými kompetenciami,
 • zabezpečuje vydávanie vyjadrenia stavebného úradu ako dotknutého orgánu pre konania špeciálnych stavebných úradov,
 • pripravuje podklady pre nadriadené orgány štátnej správy a mimoriadne opravné prostriedky,
 • pripravuje stanoviská a podklady v odvolacích konaniach,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce alebo súvisiace so zmluvou o spoločnom obecnom úrade.

 

Špeciálny stavený úrad na úseku štátnej vodnej správy:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad na úseku štátnej vodnej správy v súlade s § 63 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), najmä rozhoduje vo veciach:

 • povolenia na odber povrchových vôd, vzdúvanie a na iný spôsob akumulácie, využívanie ich hydroenergetického potenciálu a podzemných vôd na ich odber, akumuláciu, čerpanie na účel znižovania ich hladiny, a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb (domové studne – vŕtané, kopané), ktoré súvisia s týmto odberom,
 • v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby.

 

Špeciálny stavebný úrad na úseku pozemných komunikácií:

Obec vykonáva špeciálny stavebný úrad vo veciach miestnych a účelových komunikácií v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v neskorších predpisov ako prenesený výkon štátnej správy.

Obce na miestnych komunikáciách a na účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská. Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c cestného zákona na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.

 

Právne normy upravujúce postupy stavebných úradov:

 • zákon č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
 • vyhláška č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,
 • zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov,

Postup pri vybavovaní žiadostí a lehoty pre vybavenie:

Pre vydávanie rozhodnutí a konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov) ak tento zákon neustanovuje inak. Stavebný úrad vydá rozhodnutie do 30 dní odo dňa začatia konania.

Podanie opravného prostriedku:

Účastník konania môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na sídlo obce, ktorá rozhodnutie vydala, alebo Mesto Krupina – Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku pozemných komunikácií, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Zvolene, Nám. SNP 35/48, 960 01 Zvolen.

Vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná obec ako špeciálny stavebný úrad v prenesenom výkone štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Obvodný úrad Životného prostredia vo Zvolene, Nám. SNP 96/50, Zvolen.

 

Správne poplatky na úseku stavebného poriadku:

SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOVv zmysle zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

V. ČASŤ        STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59

SPRÁVNY ÚKON

NAVRHOVATEĽ

VÝŠKA POPLATKU

Návrh na vydanie :

-rozhodnutia o umiestnení stavby

-rozhodnutia o využití územia

-rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

-predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby

Fyzická osoba

6,50 €

Právnická osoba

16,50 €

Oslobodenie :

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka :

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

 

Položka 60

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA

POPLATKU

Žiadosť o stavebné povolenie na :

Stavby na bývanie

- rodinný dom*

33 €

- bytový dom*

66 €

Stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)

- zastavaná plocha do 25m2

23 €

- zastavaná plocha nad 25m2

39,50 €

Zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením1)

23 €

Stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť 2)

16,50 €

Stavba garáže s jedným alebo dvoma miestami

23 €

Zmeny dokončených stavieb1), 2)a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

16,50 €

Ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 49 790,50 € vrátane

33 €

nad 49 790,50 €

do 99 581,50 € vrátane

49,50 €

nad 99 581,50 €

do 331 939 € vrátane

66 €

nad 331 939 €

do 3 319 391,50 € vrátane

116 €

nad 3 319 391,50 €

199 €

Stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

16,50 €

Stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie

33 €

* Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Oslobodenie :

1.Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

2.Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59, t.j. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámka :

1.Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden poplatok a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.

2.Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3.Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4.Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, § 120 a § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov)

 

Položka 61

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA POPLATKU

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby

dvojnásobok sadzby určenej v položke 60

 

Položka 62

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA

POPLATKU

Žiadosť o povolenie na :

- zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním , o vydanie stavebného povolenia podľa položky 60

16,50 €

- odstránenie stavby

6,50 €

- informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie3)

49,50 €

- terénne úpravy

6,50 €

- odstránenie objektu dopravnej stavby

16,50 €

- terénne úpravy v ochrannom pásme dopravne stavby

16,50 €

SPRÁVNY ÚKON

 

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti

99,50 €

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia

16,50 €

Oslobodenie :

1.Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59, t.j. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

2.Od poplatku podľa3)je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce so zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 62a

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA POPLATKU

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom

do 49 790,50 € vrátane

16,50 €

nad 49 790,50 € do 99 581,50 € vrátane

23 €

nad 99 581,50 € do 331 939 € vrátane

33 €

nad 331 939 € do 3 319 391,50 € vrátane

66 €

nad 3 319 391,50 €

99,50 €

Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby

16,50 €

Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby

33 €

Oslobodenie :

Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59, t.j. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom (§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

 

VI. ČASŤ       DOPRAVA

Položka 82

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA POPLATKU

Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

99,50 €

Splnomocnenie :

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

 

Položka 84

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA POPLATKU

Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu

33 €

Splnomocnenie :

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť.

Poznámka :

1.Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

2.Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.


Položka 85

SPRÁVNY ÚKON

VÝŠKA POPLATKU

Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie

99,50 €

Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

16,50 €

Splnomocnenie :

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

Poznámka :

1.Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.

HORE