E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zoznam VZN obce Bzovík

Zoznam aktuálne platných VZN obce Bzovík. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2024
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2023 / 2024Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2023 o miestnych daniach
Dodatok č.1 k VZN č. 2/2023 / 2024Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
Rok 2023
1 / 2023VZN č. 1/2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Bzovík
2 / 2023VZN č. 2/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
3 / 2023VZN č. 3-2023 o miestnych daniach
4 / 2023VZN č. 4-2023 o dani z nehnuteľností, psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov
5 / 2023VZN č. 5-2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
6 / 2023VZN č. 6-2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7 / 2023VZN č. 7-2023 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
8 / 2023VZN č. 8-2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
Dodatok č.1 k VZN 8/2022 / 2023Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Rok 2022
1 / 2022VZN č. 1/2022 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík
2 / 2022VZN č. 2/2022 o miestnych daniach
3 / 2022VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľností, psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov
4 / 2022VZN č. 4/2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Bzovík
5 / 2022VZN č. 5/2022 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
6 / 2022VZN č. 6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7 / 2022VZN č. 7/2022 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
8 / 2022VZN č. 8/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Bzovík
Dodatok č. 2 / 2022Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2021 VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je o
Dotadok č.2 / 2022Dodatok č. 2 k VZN č.3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
Rok 2021
1 / 2021VZN ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík
2 / 2021VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec BZOVÍK
3 / 2021VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
4 / 2021VZN o miestnych daniach
5 / 2021VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
6 / 2021VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7 / 2021VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
8 / 2021VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Bzovík
Rok 2020
10 / 2020VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
4 / 2020VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
Rok 2019
1 / 2019VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bzovík
2 / 2019VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bzovík
Rok 2017
1 / 2017VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
4 / 2017VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Rok 2016
2 / 2016VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bzovík
3 / 2016VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
3-1 / 2016Dodatok k VZN obce Bzovík č.3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
6 / 2016VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
7 / 2016VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2017
Rok 2015
2 / 2015VZN, ktorým sa stanovujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Obce Bzovík
3 / 2015VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík
4 / 2015VZN o poskytovaní dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík
7 / 2015VZN o číslovaní stavieb
Rok 2013
6 / 2013VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014
8 / 2013VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
Rok 2012
1 / 2012VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
HORE