E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bzovík

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č. 2/2016

o zásadách hospodárenia s majetkom obce

 

V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ustanovujú sa tieto zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bzovík.

 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

1. Obec Bzovík je právnická osoba, ktorá za podmienok stanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom.

2. Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bzovík.

3. Zásady sa vzťahujú na majetok určený na výkon samosprávy, na majetok obce zverený do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám obce a primerane na spoločnosti zriadené obcou.

4. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.

5. Starosta obce, v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce.

 

DRUHÁ ČASŤ

MAJETOK OBCE

 

Článok 2

Vymedzenie majetku obce

1. Majetkom obce sú hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iné majetkové práva obce, ktoré sú vo vlastníctve obce.

2. Majetok obce tvoria najmä:

a) veci, ktoré prešli do majetku obce na základe zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

b) veci, ktoré obec nadobudla na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy a iného právneho titulu,

c) veci a súvisiace majetkové práva, ktoré obec získa pri hospodárení s vlastným majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich mu zo zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

d) majetkové práva vrátane pohľadávok a záväzkov,

e) cenné papiere,

f) obchodné podiely v obchodných spoločnostiach, v ktorých je obec spoločníkom,

g) iné majetkové práva.

3. Majetok môže byť v spoluvlastníctve obce Bzovík a inej obce alebo inej právnickej osoby, resp. fyzickej osoby.

 

Článok 3

Všeobecné zásady hospodárenia

1. Všetky orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou (ďalej len „správca“), subjekty s majetkovou účasťou obce, užívajúce majetok obce, sú povinné majetok obce najmä:

a) zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote v zásade nezmenšený zachovať,

b) udržiavať, užívať, brať z neho úžitky,

c) chrániť ho pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

d) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

e) viesť majetok v účtovníctve a v predpísanej evidencii podľa osobitných predpisov,

f) vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov a nariadení starostu obcea uznesení obecného zastupiteľstva, zákona o účtovníctve 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a príslušných interných predpisov obce.

2. Obec je povinná zachovať účelové určenie majetku, ktorý nadobudla podľa § 2b a § 2c zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na výchovno - vzdelávací proces, v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti s ním súvisiacich a na zabezpečenie sociálnej pomoci a zdravotnej starostlivosti. Na tento majetok nemožno zriadiť záložné právo ani zabezpečovací prevod práva, uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a reštrukturalizačné konanie podľa osobitných predpisov. Táto povinnosť sa skončí na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva podľa § 7a ods.2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

3. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

4. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej sa majetok prenecháva do prenájmu, výpožičky alebo sa prevádza do vlastníctva, musí mať ku dňu podpísania zmluvy uhradené všetky záväzky voči obci.

 

TRETIA ČASŤ

KOMPETENCIE PRI NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE

 

Článok 4

Rozhodovaciu právomoc pri nakladaní s majetkom obce majú:

1. obecné zastupiteľstvo, právomoci uvedené odseku 1 tohto článku,

2. starosta obce, právomoci uvedené odseku 2 tohto článku,

3. štatutárny zástupca príspevkovej alebo rozpočtovej organizácie zriadenej obcou (ďalej len RO a PO), právomoci uvedené odseku 3 tohto článku,

1. Schváleniu obecného zastupiteľstva podlieha:

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (§ 18a ods. 3, 29a ods 1. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

b) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu (§ 18a ods. 3, 29a ods 1. zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

c) nadobúdanie nehnuteľného majetku (aj darovaním, dedením),

d) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

e) prevody vlastníctva hnuteľného majetku, vedeného v majetku obce nad nadobúdaciu hodnotu 1000,- Eurv jednotlivom prípade,

f) nakladanie s majetkovými právami , ak podľa týchto zásad nemá právomoc nakladania starosta obce, alebo štatutárny zástupca RO a PO,

g) vkladanie majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

h) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu (zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov OZ,

i) zriadenie a zrušenie vecného bremena,

j) prenájom nehnuteľného majetku okrem prípadov uvedených v bode 2., ods. a) a b) tohto článku, týchto zásad,

k) prenájom pozemku na stavebné účely,

l) prenechanie lesných a poľnohospodárskych pozemkov do nájmu ako aj zmluvy o výkone práva poľovníctva s poľovníckymi združeniami,

m) možnosť započítania investičných nákladov nájomcu a nákladov nájomcu vynaložených na opravy do predmetu nájmu s nájomným podľa čl. 14 ods. 1 týchto zásad, nad hodnotu 500,- € na predmet nájmu ročne,

n) rozhoduje o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, aj hnuteľného majetku zvereného do správy, ak jeho nadobúdacia cena bola v jednotlivom prípade vyššia ako 1000,- Eur,

o) rozhoduje o zriadení a zrušení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ak osobitný zákon neustanovuje inak, o zverení nehnuteľného majetku obce do ich správy a odňatí nehnuteľného majetku z ich správy,

p) rozhoduje o prevode správy nehnuteľného majetku a stavieb (spevnené plochy, ihriská a pod.) medzi ich správcami - rozpočtovými a príspevkovými organizáciami,

q) zmluvu uzavretú podľa § 20 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (združenie obcí),

r) rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,

s) poskytnutie úveru alebo pôžičky rozpočtovej a príspevkovej organizácii,

t) odpísanie nevymožiteľnej nedaňovej pohľadávky v hodnote nad 200,- Eur (okrem daňových pohľadávok, ktorých odpísanie je upravené v osobitnom zákone č. 563/2009 Zb. /daňový poriadok), v znení neskorších predpisov a pohľadávok v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok majetku, alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka, pri zániku povinného bez právneho nástupcu,

u) združenie finančných prostriedkov a účasť v združeniach,

v) vydávanie a nakladanie s cennými papiermi, zároveň určuje spôsob výkonu práv vyplývajúci z vlastníctva cenných papierov s dôrazom na efektívnosť a transparentnosť,

 w) nakladanie s majetkovými právami nešpecifikovanými v týchto zásadách.

x) vstup obce do obchodných spoločností, majetkovú účasť obce v právnickej osobe, prevod obchodného podielu obce, prevod akcií, zánik účasti obce v spoločnosti,

y) návrhy všetkých zmlúv a ich dodatkov nad hodnotu 1000,- Eur s DPH,

2. Starosta obce rozhoduje o:

a) prenájme nehnuteľného majetku pre účel zriadenia záhrady, umiestnenia reklamného zariadenia, umiestnenia prenosnej garáže, za účelom skladovania palivového dreva, zriadenia stojiska taxislužby, pričom v zmluve dohodnutá výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako tri mesiace,

b) prenájme hnuteľného a nehnuteľného majetku na dobu určitú do 1 roka (okrem majetku zvereného do správy), pričom pri nehnuteľnom majetku nesmie byť výpovedná lehota kratšia ako tri mesiace,

c) zverení hnuteľného majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám,

d) predaji hnuteľného majetku vedeného v účtovníctve ak jeho nadobúdacia hodnota nebola vyššia ako 1000,- Eur, v jednotlivom prípade,

e) nadobúdaní hnuteľného majetku do vlastníctva obce v súlade so schváleným objemom rozpočtových prostriedkov,

f) prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, okrem majetku zvereného do správy, ak jeho nadobúdacia hodnota nebola vyššia ako 1000,- Eurv jednotlivom prípade,

g) vypožičaní hnuteľného majetku na dobu určitú do 1 roka, a to aj opakovane,

h) jednotlivom započítaní investičných nákladov nájomcu na predmet nájmu a nákladov nájomcu na opravy predmetu nájmu súvisiacich s užívaním predmetu nájmu s nájomným do 500,- € na predmet nájmu ročne

i) upustení od vymáhania nedaňovej pohľadávky do výšky 200,- Eur v jednotlivom prípade tej istej fyzickej a právnickej osobe ročne, pričom celková výška všetkých odpustených pohľadávok nesmie presiahnuť 1 000,- Eur ročne a pohľadávok v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok majetku, alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka, pri zániku povinného bez právneho nástupcu, o celkovej výške odpísaných pohľadávok bude OZ informované na zasadaní OZ a v záverečnom účte obce,

k) všetkých návrhoch zmlúv a ich dodatkoch do hodnoty 1000,- Eur s DPH vrátane, ktoré sú v súlade so schváleným rozpočtom, alebo rozpočtom aktualizovaným a majú rozpočtové krytie v príslušných položkách rozpočtu na dobu určitú do 1 roka. V prípade, že zmluva alebo jej dodatok rozpočtové krytie nemá, aktualizácia rozpočtu musí byť vykonaná vždy pred podpisom príslušnej zmluvy, resp. jej dodatku.

 

3. Štatutárni zástupcovia rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou majú právomoc:

a) nadobúdať hnuteľný majetok do vlastníctva obce bezodplatne alebo odplatne v zmysle platných právnych predpisov v súlade s finančným krytím schváleného rozpočtu obce,

b) rozhodnúť o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku, ktorého nadobúdacia hodnota nebola vyššia ako 1000,- Eur v jednotlivom prípade, a to na základe návrhu svojej inventarizačnej komisie a následne ju po predchádzajúcom súhlase obce (o ktorom rozhodne starosta obce) predať, darovať alebo zlikvidovať v súlade s právnymi predpismi,

c) prenajímať jemu zverený hnuteľný a nehnuteľný majetok iným fyzickým alebo právnickým osobám na dobu určitú maximálne do 1 roka, a to v súlade s jeho účelovým určením, štatutárny zástupca nie je oprávnený zverený majetok poskytovať pre politické účely jednotlivcom ani politickým stranám, najmä nie pre účely, ktoré by mohli byť v rozpore s všeobecne platnými mravnými zásadami,

d) prenajímať jemu zverený služobný byt na dobu určitú, a to do ukončenia pracovného pomeru na ktorý je služobný byt viazaný, nájomcom služobného bytu môže byť iba ten, kto vykonáva prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, a v mieste výkonu práce nie je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom iného bytu, rodinného domu alebo bytového domu,

e) zhodnocovať hnuteľný a nehnuteľný majetok v súlade s finančným krytím schváleného rozpočtu obce.

                                                                                      ŠTVRTÁ ČASŤ

PREVODY VLASTNÍCTVA MAJETKU OBCE

 

Článok 5

Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce

1. Obec môže nadobúdať nehnuteľný alebo hnuteľný majetok v zmysle platných právnych predpisov, a to od právnických alebo fyzických osôb odplatne alebo bezodplatne:

a) prevodom vlastníckeho práva (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva...),

b) prechodom vlastníckeho práva (dedením, rozhodnutím súdu ...),

c) vlastnou podnikateľskou činnosťou,

d) prevodom z majetku štátu zo zákona podľa osobitných predpisov (napr. zákon 138/1991 Zb. o majetku obcí),

e) inou právnou formou.

 

Článok 6

Prevody majetku obce

1. Obec môže previesť vlastníctvo k nehnuteľnému majetku na iné právnické osoby a fyzické osoby len za odplatu.

2. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

3. Ak osobitný zákon (zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) neustanovuje inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže, podľa §281 až §288 Obchodného zákonníka, pričom podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje obecné zastupiteľstvo, na tom istom zasadnutí ako schváli zámer predaja majetku formou OVS,

b) dobrovoľnou dražbou (podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov),

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu (znaleckým posudkom),

4. Obec zverejní zámer predať svoj majetok na základe OVS, dobrovoľnou dražbou, priamym predajom, a aj jeho spôsob, na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce (www.obecbzovik.sk) a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 3 písm. a) a b) musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

5. Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom minimálne na 15 dní, zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

6. Obec môže previesť hnuteľný majetok iným právnickým alebo fyzickým osobám za odplatu, alebo bezodplatne.

7. Náklady spojené s prevodom nehnuteľného majetku znáša v prípade zámeny žiadateľ a v prípade predaja obecného majetku kupujúci.

8. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu.

8. Obchodná verejná súťaž

8.1. Obec použije metódu obchodnej verejnej súťaže pri prevode majetku:

a) ktorého všeobecná hodnota stanovená podľa osobitného predpisu (znaleckým posudkom) presiahne hodnotu 40 000,- Eur, (ak neuplatní niektoré z ustanovení odseku 10 týchto zásad),

b) pri odpredajoch bytov, na ktoré sa nevzťahuje výnimka zo zákona o predkupnom práve nájomcov,

c) ak ide o nehnuteľnosť, o ktorú má preukázateľne záujem viac fyzických alebo právnických osôb, to znamená ak na podateľňu obecného úradu boli doručené minimálne dve žiadosti na odkúpenie jednej nehnuteľnosti, a to v lehote najneskôr tri dni pred konaním obecného zastupiteľstva na ktorom sa má rozhodnúť o predaji majetku, (ak neuplatní niektoré s ustanovení odseku 10 týchto zásad),

d) v prípade, že o obchodnej verejnej súťaži rozhodne obecné zastupiteľstvo.

8.2. Zadefinovanie predmetu obchodnej verejnej súťaže navrhne starosta obce, zodpovedný pracovník obecného úradu alebo poslanec obecného zastupiteľstva, obsahuje identifikáciu nehnuteľnosti, v prípade potreby minimálnu cenu podľa znaleckého posudku.

8.3. Podklady k určeniu podmienok obchodnej verejnej súťaže pre každý konkrétny prípad pripraví, na prerokovanie vo finančnej komisii a následne na schválenie obecného zastupiteľstva, starosta obce, zodpovedný pracovník obecného úradu alebo poslanec obecného zastupiteľstva.Po ich schválení obecným zastupiteľstvom obec Bzovík obchodnú verejnú súťaž zverejní na úradnej tabuli, internetovej stránke, v regionálnej tlači, a to minimálne počas 15 dní. Z oznámenia musí byť zrejmé o aký majetok ide, aby nebol zameniteľný s iným majetkom. Pri zverejnení v regionálnej tlači musí oznámenie obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaž. Podmienky OVS schváli obecné zastupiteľstvo spravidla na tom istom zasadnutí, na ktorom schvaľuje aj samotný zámer predaj formou OVS.

8.4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže obsahujú najmä:

a) názov vyhlasovateľa (obec Bzovík) a presnú adresu vyhlasovateľa, IČO,

b) predmet obchodnej verejnej súťaže (súpisné číslo stavby, popis nehnuteľnosti, parcelné číslo, katastrálne územie, tak aby neboli zameniteľné s iným majetkom), ak predmetom OVS nie je celá parcela, je potrebné doloženie geometrického plánu alebo aspoň grafické znázornenie časti pozemku, ktorého sa OVS týka,

c) kritériá, ktoré budú uplatnené pri výbere najvýhodnejšej ponuky,

d) lehota do ktorej je možné podávať súťažné návrhy,

e) spôsob podávania súťažných návrhov,

f) obsah súťažných podkladov,

g) kontakt na zamestnanca obecného úradu, ako kontaktnú osobu,

h) vymienenie práva odstúpiť od výsledkov OVS aj bez uvedenia dôvodu,

i) lehotu do ktorej je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uzatvoriť zmluvu.

Obec je povinná zverejniť ich najneskôr 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

8.5. Starosta obce menuje na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov súťažnú komisiu, ktorá je najmenej päťčlenná, minimálne traja členovia komisie sú poslancami obecného zastupiteľstva, zároveň zvolí jedného z členov za predsedu komisie. Členovia komisie musia byť morálne bezúhonní, nesmú byť účastníkmi súťaže, ani osobami v priamom príbuzenskom vzťahu s účastníkom súťaže.

8.6. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní aspoň štyria členovia komisie, z toho jedného si zvolia za zapisovateľa.

8.7. Komisia označí jednotlivé podania číslom návrhu, očísluje prílohy, skontroluje formálnu úplnosť návrhov a spíše záznam, ktorý obsahuje nasledovné: počet účastníkov, neporušenosť súťažných návrhov, formálnu úplnosť návrhov, ktoré návrhy boli vyradené aj s odôvodnením, podpisy členov komisie.

8.8. Komisia vyhodnotí podané súťažné návrhy spravidla do 5 pracovných dní od otvárania súťažných návrhov. O priebehu vyhodnotenia spíše komisia záznam, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zápisnice a obsahuje:

a) predmet OVS,

b) zloženie členov komisie,

c) zoznam účastníkov,

d) zoznam nevyhodnotených návrhov aj s odôvodnením,

e) zoznam ostatných návrhov,

f) kritériá pre výber najvýhodnejšej ponuky,

g) výsledky hodnotenia s určením najvýhodnejšej ponuky,

h) podpis všetkých zúčastnených členov komisie,

i) za úplnosť zodpovedá predseda komisie.

8.9. OVS sa končí schválením najvhodnejšieho návrhu obecným zastupiteľstvom, prípadne zrušením OVS obecným zastupiteľstvom, vrátane odmietnutia predložených súťažných návrhov.

8.10. Obecný úrad do 7 pracovných dní po konaní obecného zastupiteľstva zašle účastníkom súťaže, ktorí sa jej zúčastnili, oznámenie o výsledku.

8.11. Účastník súťaže, ktorému obecné zastupiteľstvo schválilo predaj nehnuteľného majetku je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu najneskôr do 60 dní od schválenia v obecnom zastupiteľstve. V prípade ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy do 60 dní z dôvodov na strene kupujúceho, OVS sa stáva neplatnou.

8.12. Samotná obchodná verejná súťaž sa riadi ustanoveniami § 281 – 288 Obchodného zákonníka.

9. Priamy predaj

9.1 Obec použije metódu priameho predaja pri prevode majetku v prípade, ak o tom rozhodne obecné zastupiteľstvo. Obec nemôže previesť svoj majetok priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (znaleckým posudkom) presiahne 40.000,- Eur. Stanovenie hodnoty majetku obce (znalecký posudok) pri priamom predaji nemôže byť v čase jeho schvaľovania staršie ako 6 mesiacov.

9.2 Kúpnu cenu pri priamom predaji schvaľuje obecné zastupiteľstvo, táto cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu (znaleckým posudkom), okrem prípadov hodných osobitného zreteľa, pri predaji bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu 182/1993 Z. z., hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 1000,- Eur.

9.3 Obecný úrad, na základe schváleného zámeru priameho odpredaja majetku, zabezpečí jeho zverejnenie na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta a v regionálnej tlači, minimálne na 15 dní, zároveň zverejní aj lehotu na doručenie cenových ponúk ostatných záujemcov. V prípade ak mesto obdrží vyššiu cenovú ponuku, obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj v prospech žiadateľa s najvyššou cenovou ponukou. V prípade, ak záujemca s najvyššou cenovou ponukou neuzatvorí zmluvu s obcou do stanovenej lehoty, neberie sa jeho ponuka do úvahy.

9.4 Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho nehnuteľného majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v obci Bzovík:

a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) zamestnancom obce,

e) hlavným kontrolórom obce,

f) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až e).

9.5 Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v bode 9.4., to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

10. Iný spôsob prevodu ako je stanovené § 9a ods. 1) zákona č. 138/1991 Zb.

Ustanovenia uvedené v bode 8. a v bode 9. týchto zásad sa nepoužijú pri prevode majetku obce v nasledovných prípadoch:

a) pri prevode nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu (napr. zákon 182/1993 Z.z.), v tomto prípade nie je potrebné schválenie prevodu obecným zastupiteľstvom,

b) pri prevode pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, v tomto prípade postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich poslancov,

c) pri prevode podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo (§140 Občianskeho zákonníka), v tomto prípade postačuje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasujúcich poslancov,

d) pri prevode hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola nižšia ako 1000,- Eur, o predaji má právo rozhodnúť starosta obce,

e) pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke.

V prípade prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, sa na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva schvaľuje zámer prevodu majetku v zmysle § 9a odsek 8 e) zákona č. 138/1991 Zb., následne obec zabezpečí zverejnenie v zmysle zákona a až na nasledujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa schvaľuje samotný prevod. Na schválenie zámeru prevodu formou osobitného zreteľa je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a samotný prevod je potrebné schváliť trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

                                                                                

                                                                                                                    Článok 7

Vkladanie a prenájom majetku obce na účely podnikania iných právnických a fyzických osôb

1. Obec môže po predchádzajúcom súhlase obecného zastupiteľstva vložiť svoj

majetok ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo môže zo svojho majetku založiť inú právnickú osobu alebo ho združiť s majetkom iných právnických či fyzických osôb.

2. Pôsobnosť člena valného zhromaždenia, alebo valného zhromaždenia v obchodných spoločnostiach so 100% účasťou obce vykonáva starosta obce.

3. Pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia so 100 % majetkovou účasťou obce v obchodnej spoločnosti, resp. pri hlasovaní na valnom zhromaždení u viacosobovej obchodnej spoločnosti, ktorej je obec spoločníkom alebo akcionárom je starosta obce viazaný rozhodnutím obecného zastupiteľstva v otázkach týkajúcich sa:

a/ schvaľovania stanov a ich zmien,

b/ rozhodovania o predmete druhu akcií,

c/ rozhodovania o zmene spoločenskej zmluvy,

d/ rozhodovania o zmene a dodatku k nájomnej zmluve

e/ rozhodovania o zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti,

f/ rozhodovania o prevode obchodného podielu patriacemu obci alebo o jeho delení,

g/ rozhodovania o súhlase s prevodom, prechodom alebo delením obchodného podielu patriacemu inému spoločníkovi,

i/ rozhodovania o vydaní dlhopisov,

j/ schvaľovania zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, §11 ods. 4. písm. 

  l) zákona 369/1990 Zb.

k/ rozhodovania o zrušení spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou obce

l/ rozhodovania o zrušení nájomnej zmluvy a o odobratí predmetu nájmu.

4. Dozornú radu všetkých spoločností so 100% účasťou obce tvoria 3 poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí boli riadne zvolení v posledných komunálnych voľbách. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy jedného náhradníka za člena dozornej rady do každej obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou obce, ktorý v prípade zániku mandátu člena dozornej rady automaticky nastupuje na miesto odchádzajúceho člena dozornej rady.

Poslanci vykonávajú funkciu člena dozornej rady v rámci svojho poslaneckého mandátu, bezodplatne.

5. Činnosť spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou obce sa riadi ustanoveniami týchto Zásad a uzneseniami obecného zastupiteľstva, ktoré sú pre ňu záväzné.

6. Spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou obce predkladá každoročne do 30.4. obecnému zastupiteľstvu prostredníctvom starostu obce alebo zodpovedného pracovníka obecného úradu správu o hospodárení obchodných spoločností za predchádzajúci kalendárny rok a správu o stave zvereného majetku. Pokiaľ právne predpisy ukladajú spoločnosti robiť audit, predkladá aj tento audit.

PIATA ČASŤ

SPRÁVA MAJETKU OBCE

 

Článok 8

Správa majetku rozpočtových a príspevkových organizácií

1. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorú mu obec zverila do správy.

2. Obec môže zveriť svoj majetok do správy rozpočtovej organizácii (RO) a príspevkovej organizácii (PO), ktoré zriadila podľa osobitného predpisu. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

3. Majetok obce môže byť v spoločnej správe viacerých správcov, pričom spoločná správa je podielová. Podiel vyjadruje mieru, akou sa správcovia podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej správy majetku obce. Podiely správcov určí obecné zastupiteľstvo.

4. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týchto zásad a tiež v súlade so štatútom obce.

5. Obec na základe predchádzajúceho rozhodnutia obecného zastupiteľstva, prípadne starostu obce, v zmysle článku 4 týchto zásad, zveruje svoj majetok RO a PO spravidla bezodplatne.

6. O zverení majetku do správy sa uzatvára ”Zmluva o zverení majetku do správy”, ktorý obsahuje najmä:

 • určenie správcu,
 • určenie zvereného majetku,
 • určenie dňa prevodu,
 • určenie účelu na ktorý je zverený majetok,
 • v prípade spoločnej správy obsahuje aj podiel správcov,
 • hodnota zvereného majetku doložená účtovnými dokladmi,
 • práva a záväzky súvisiace so zvereným majetkom.

7. Kompetencie RO a PO pri nakladaní s majetkom sú stanovené v článku 4 ods.3 týchto zásad.

8. RO a PO je povinná nehnuteľný majetok jej zverený do správy poistiť.

9. RO a PO je povinná raz ročne, najneskôr do 20. januára, predložiť do ústrednej inventarizačnej komisie obecného úradu inventarizáciu majetku k 31.12., s prehľadom úbytkov a prírastkov za predchádzajúci rok.

10. RO a PO je povinná podať návrh na zápis záznamu o správe jej zvereného nehnuteľného majetku do katastra nehnuteľností.

11. Obec je oprávnená odňať majetok zverený do správy, ak RO a PO:

a) porušuje článok 4 bod 3 a článok 7 týchto zásad,

b) v prípadoch likvidácie, alebo zrušenia RO a PO,

c) v ostatných prípadoch, ak to vyžaduje záujem obce.

12. RO a PO je povinná do 30 dní odo dňa schválenia uznesenia obecného zastupiteľstva o odňatí majetku zo správy vyhotoviť dodatok ku zmluve o zverení majetku do správy prípadne vyhotoviť písomný Protokol o odovzdaní majetku zo správy, ktorý obsahuje údaje uvedené v článku 7 bod 6 týchto Zásad.

13. RO a PO nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. RO a PO vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. RO a PO koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.

 

Článok 9

Iné spravovanie a užívanie majetku

1. Prenájom bytov v majetku obce zabezpečuje obec po predchádzajúcom schválení obecného zastupiteľstva.

2. Obec môže uzavrieť obchodno - právny vzťah s obchodnou spoločnosťou alebo s inou právnickou osobou, predmetom ktorého bude užívanie jeho majetku. V obchodno-právnom vzťahu bude špecifikovaný najmä účel využitia majetku, čas trvania zmluvného vzťahu, práva a povinnosti zmluvných strán; obec nie je oprávnená dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce ani na jeho iné zaťaženie.

 

ŠIESTA ČASŤ

DOČASNÉ UŽÍVANIE MAJETKU

 

Článok 10

Podmienky prenechania majetku do užívania formou nájmu, podnájmu a výpožičky

1. Obec môže prenechať do užívania právnickej alebo fyzickej osobe majetok obce, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, na základe nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke.

2. Ustanovenia článku 6 týchto zásad je obec povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 1000,- Eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

3. V prípade ak obecné zastupiteľstvo schváli zámer nájmu pozemku formou osobitného zreteľa, zverejní obec tento zámer počas minimálne 15 dní na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Až následne schvaľuje obecné zastupiteľstvo samotný nájom formou osobitného zreteľa, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.

4. Zmluva o nájme alebo zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu.

5. Fyzické odovzdanie predmetu nájmu sa vykoná protokolárnou formou za účasti zmluvných strán, respektíve ich zodpovedných zástupcov.

6. V závislosti od miery inflácie upraví obec ročnú výšku nájmu o mieru inflácie vyhlásenú k 31.decembru predchádzajúceho roka v prípade, že miera inflácie je vyššia ako 5 %, pričom sa miera inflácie zohľadní vypracovaním dodatku k platnej zmluve a uplatní sa vo výške nad 5 %.

7. Zmena záväzkového vzťahu spočívajúca v postúpení práv a povinností nájomcu na fyzickú alebo právnickú osobu nie je bez súhlasu obecného zastupiteľstva prípustná.

8. Podnájom majetku obce pripadá do úvahy len v prípade užívania majetku obce obchodnými spoločnosťami a organizáciami založenými a zriadenými obcou a spoločnosti v ktorých má obec majoritný podiel a rozhodovacie právo.

 

Článok 11

Povinnosti a práva vlastníka a nájomcu

1. Nájomca je povinný zabezpečovať funkčnosť a vzhľad prenajatého majetku údržbou v úzkej súčinnosti s vlastníkom.

2. Plnenie základných povinností v oblasti údržby, opráv a stavebných úprav zabezpečuje vlastník a nájomca spoločne s nasledovnou špecifikáciou (ak v zmluve nie je dohodnuté inak): Vlastník je povinný najmä:

a) opravovať a udržiavať nosnú konštrukciu objektu,

b) zabezpečovať statickú bezpečnosť objektu,

c) opravovať a udržiavať strechy a krovy proti zatekaniu do objektu, ako aj zabezpečovať účinný odvod dažďových vôd,

d) udržiavať vonkajší vzhľad objektu – fasády, okná, vonkajšie vstupné schodištia a pod.,

e) zabezpečovať funkčnosť vonkajších prípojok inžinierskych sietí vzťahujúcich sa k objektu,

f) poistiť prenajatý nehnuteľný majetok.

3. Nájomca je povinný najmä:

a) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením a nakladať s ním hospodárne, používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

b) zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť miestností z hľadiska povrchových úprav (steny, stropy, podlahy, okná, otvory . . .),

c) zabezpečovať bežnú údržbu a funkčnosť vnútorných rozvodov elektroinštalácií, pitnej vody, úžitkovej vody, kanalizácie, slaboprúdu, plynu, tepelných rozvodov, rozvodov vzduchotechniky, technologických zariadení a ostatných rozvodov slúžiacich k prevádzkovej činnosti objektu,

d) zabezpečovať správne a riadne merania médií v prípade uzavretia obchodných zmlúv s ich dodávateľmi,

e) pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení zabezpečovať v zmysle platných predpisov pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, zariadení požiarnej ochrany a civilnej ochrany,

f) zabezpečovať údržbu verejnej zelene na prenajatých pozemkoch,

g) bezodkladne vyrozumieť prenajímateľa o vzniku havárie v prenajatých priestoroch.

 

Článok 12

Služby spojené s nájmom

1. Zmluvu o poskytovaní služieb spojených s užívaním predmetu nájmu uzatvorí s príslušným správcom siete spravidla nájomca. Iba v prípade, ak to technické podmienky nedovoľujú, úhrady za služby spojené s užívaním predmetu nájmu sa určia nájomcovi zo strany obce vo výpočtovom liste nájomnej zmluvy, prípadne paušálnou sadzbou v nájomnej zmluve.

2. Službami spojenými s užívaním predmetu nájmu sa rozumejú najmä:

a) spotreba vody - vodné, stočné, dažďové vody, odpadové vody,

b) dodávka tepla,

c) dodávka elektrickej energie a plynu,

d) prenájom nádob komunálneho odpadu,

e) upratovanie,

f) drobná údržba.

3. Predpísané zálohy za služby podľa nájomnej zmluvy vlastník zúčtuje po uplynutí kalendárneho roka do 30 dní odo dňa doručenia faktúr od dodávateľov jednotlivých médií.

4. V prípade, že je nájom ukončený ktoroukoľvek zo zmluvných strán, a to v priebehu kalendárneho roka, prenajímateľ zúčtuje zálohy za služby do a to s ohľadom na ročné zúčtovanie.

 

Článok 13

Zhodnocovanie majetku obce

1. Technické zhodnotenie majetku je vymedzené v § 29 zákona č.595/2003 Z.z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

2. Rekonštrukciou majetku sa rozumejú také zásahy do hmotného investičného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu, použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov.

3. Modernizáciou majetku sa rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného investičného majetku alebo nehmotného investičného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku.

4. Pokiaľ sa nájomca rozhodne vykonať zásah do predmetu nájmu formou nevyhnutných investícií, ktoré sú nutné k tomu, aby predmet nájmu zodpovedal podmienkam pre jeho riadne užívanie za daným účelom prenájmu, môže nájomca začať s vykonávaním nevyhnutných investícií len po predchádzajúcom písomnom súhlase obce.

 

Článok 14

Vzájomný zápočet

1. V prípade, že nájomca podľa článku 13 bod 4 týchto zásad, obdrží od obce predchádzajúci písomný súhlas k realizácii investičného zámeru, je možné jeho investičné náklady započítať s nájomným, a to na základe Dohody o vzájomnom započítaní. O možnosti zápočtu rozhoduje obecné zastupiteľstvo, v zmysle článku 4 týchto zásad. Pred vydaním predchádzajúceho písomného súhlasu k realizácii investičného zámeru, je nájomca povinný predložiť rozpočet prác investície, a ten musí byť odsúhlasený zodpovedným zamestnancom obecného úradu.

2. Súhlas obce k realizácií investičného zámeru nájomcom nesmie obec udeliť v prípade, ak by vydanie takéhoto súhlasu bolo v rozpore so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

3. V prípade, ak nájomca:

 • je platiteľom DPH, hodnota zápočtu je bez DPH,
 • nie je platiteľom DPH, hodnota zápočtu je s DPH.

4. Neoddeliteľnou súčasťou pre vzájomný zápočet sú nasledovné doklady:

a) predchádzajúci písomný súhlas obce k realizácii investície,

b) dodávateľské faktúry vystavené na nájomcu, doložené dokladom o úhrade - daňové doklady, zmluva o dielo...,

c) rozhodnutie príslušného stavebného úradu, pokiaľ to rozsah diela vyžaduje,

d) doklad (potvrdenie) daňového úradu, že nájomca je platiteľom DPH,

e) protokol o odovzdaní a prevzatí diela,

f) znalecký posudok k určeniu ceny započítania a to len v prípade, ak:

 • nájomca z objektívnych dôvodov nie je schopný zabezpečiť doklady podľa písm. b/ až e/ tohto bodu Zásad,
 • a zároveň je možnosť zápočtu podľa znaleckého posudku zakotvená v zmluve uzatvorenej pred platnosťou týchto Zásad.

SIEDMA ČASŤ

 

Článok 15

UMIESTŇOVANIE INŽINIERSKYCH SIETÍ NA POZEMKOCH VO VLASTNÍCTVE OBCE

1. Podzemné vedenia verejných rozvodov inžinierskych sietí - elektriny, plynu, tepla, vody, kanalizácie, verejného osvetlenia, telekomunikácií, informačných a oznamovacích sietí, miestneho rozhlasu je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve obce tak, že na takéto pozemky bude zriadené bezodplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka siete, nasledovne:

a) žiadosť s príslušnou dokumentáciou bude po odporučení komisiou životného prostredia a výstavby predložená na zasadnutie obecného zastupiteľstva,

b) na základe uznesenia obecného zastupiteľstva bude uzatvorená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena,

c) po vybudovaní stavby a predložení geometrického plánu na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností bude uzatvorená zmluva o zriadení vecného bremena,

d) zmluva bude obsahovať povinnosť vlastníka siete, a to že vlastník siete na základe písomnej žiadosti obce do troch pracovných dní zabezpečí bezplatné vytýčenie svojej siete v prospech obce. V prípade, že to umožní ochranné pásmo rozvodov, aj za podmienky umožnenia prikládky potrebného počtu chráničiek obci Bzovík, prípadne inému subjektu založenému obcou, na základe osobitnej dohody.

2. Prípojky (prislúchajúce šachty) k stavebným objektom je možné umiestňovať na pozemkoch vo vlastníctve obce nasledovne:

 • v prípade, že prípojka neovplyvní využitie pozemku na účel, ktorému je určený, môže starosta obce v pozícii stavebného úradu dať súhlas s použitím pozemku podpísaním oznámenia k ohláseniu drobnej stavby,
 • ak vybudovanie prípojky ovplyvní a znehodnotí budúce možné využitie pozemku, zriadiť odplatné časovo neobmedzené vecné bremeno v prospech vlastníka prípojky.

Odplata za vecné bremeno sa určí individuálne. Pri riešení žiadosti sa uplatní postup podľa ods. 1 písm. a) – d).

 

ÔSMA ČASŤ

NAKLADANIE S NEDAŇOVÝMI POHĽADÁVKAMI A INÝMI MAJETKOVÝMI PRÁVAMI

 

Článok 16

1. Obec je oprávnená upustiť od trvalého vymáhania nedaňovej pohľadávky (ďalej pohľadávky) ak:

a) nemožno preukázať, že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je predpoklad, aby túto výšku určil súd, alebo iný príslušný orgán,

b) dlžník zomrel a pohľadávka nebola v rámci dedičského konania uspokojená,

c) podľa oznámenia príslušného orgánu - súd, polícia a pod. je pobyt dlžníka neznámy,

d) sa pohľadávka premlčala a v rámci súdneho konania súd prihliadol na námietku premlčania,

e) zo všetkých okolností je zrejmé, že by náklady na vymáhanie pohľadávky presiahli jej výťažok, alebo vymáhanie nie je hospodárne,

f) zo závažných sociálnych dôvodov,

g) v prípade zrušenia konkurzu, zamietnutia návrhu na konkurz pre nedostatok majetku, alebo v prípade zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku dlžníka, pri zániku povinného bez právneho nástupcu,

h) v iných odôvodnených prípadoch.

2. Kompetencie orgánov obce s nakladaním s majetkovými právami a záväzkami upravuje článok 4 týchto zásad.

3. Starosta obce môže povoliť dlžníkovi primerané splátky alebo povoliť odklad zaplatenia dlhu dlžníkom na základe písomne uznaného dlhu. Splátky je možné dohodnúť pod podmienkou, že v prípade neuhradenia niektorej splátky, stane sa splatná celá dlžná suma.

DEVIATA ČASŤ

EVIDENCIA, INVENTARIZÁCIA A LIKVIDÁCIA MAJETKU

 

Článok 17

Evidencia majetku obce

1. Majetok sa eviduje v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Majetok v zmysle uvedeného zákona sú povinné evidovať aj správcovia obecného majetku - PO a RO.

 

Článok 18

Inventarizácia a likvidácia majetku obce

1. Inventarizácia majetku sa vykonáva na základe zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Zásadami inventarizácie majetku obce Bzovík.

2. Ústredná inventarizačná komisia ( ďalej len „ÚIK“ ) na návrh dielčích inventarizačných komisií označuje majetok obce za prebytočný a neupotrebiteľný.

3. Vyraďovacia a likvidačná komisia ( ďalej len „ VaLK“ ) Po odporučení ÚIK, v súlade so svojimi Zásadami, určí cenu a spôsob vyradenia tohto majetku:

a) predajom,

b) likvidáciou,

c) bezodplatným prevodom (darovaním hnuteľného majetku).

4. Kompetencie pri rozhodovaní o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce sú stanovené v článku 4 týchto Zásad.

                                                                                 

                                                                                                                          Článok19

                                                                Spôsob podávania žiadostí do komisií

Žiadateľ je povinný svoju žiadosť podať najmenej 5 dní pred konaním príslušnej komisie, v opačnom prípade bude žiadosť odstúpená do nasledujúcej komisie.

 

DESIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 20

Nadobudnutím účinnosti tohoto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č. ..../20.. o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Bzovík. Zmeny a doplnky VZN podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto VZN sú:

a) príloha č.1 Určenie ročnej úhrady za užívanie pozemkov

b) príloha č. 2 Určenie minimálnej ročnej úhrady za užívanie nebytových priestorov

4. VZN schválené obecným zastupiteľstvom sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením VZN na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce na 15 dní, účinnosť nadobúda pätnástym dňom.

5. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku, uznesením OZ č. 99/2016 dňa 31.05.2016

6. Toto VZN bolo vyvesené dňa 01.06.2016, účinnosť nadobúda dňa 15.06.2016.Boris SEDMÁK

starosta obce

 

 

 

 


Príloha č. 1

Určenie minimálnej sadzby mesačnej úhrady za užívanie nebytových priestorov:

reštauračné zariadenia, pohostinstvá: ...... 1,00 €/m2/mesiac

kancelárske priestory: ............................ 0,50 €/m2/mesiac

predajne: ............................................. 1,00 €/m2/mesiac

prevádzky poskytujúce služby: ...............  0,50 €/m2/mesiac

prevádzky poskytujúce zdravotnícke služby:0,28 €/m2/mesiac

jednorazové poskytnutie nebytových priestorov pre športové aktivity, ktoré budú zastrešované TJ Bzovík, ZŠ s MŠ Bzovík a iné o ktorých rozhodne starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo: 0 €

HORE