E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Úradná tabuľa obce Bzovík

ZverejnenéOznam
16.09.2022VOĽBY OSO a OSK 2022
28.07.2022Informácie o začatých správnych konaniach
26.07.2022Zaslanie informácií k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
18.07.2022Výberové konanie - terénny sociálny pracovník
30.06.2022Obecné zastupiteľstvo
22.06.2022Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
01.06.2022Záverečný účet obce
24.05.2022VZN o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík
05.05.2022Verejná vyhláška - Ochrana poľnohosp. pôdy
29.04.2022Vyjadrenie sa k predaju na jarmoku - Regionálna veterinárne a potravinová správa Zvolen
29.04.2022Obecné zastupiteľstvo
25.04.2022Dokumenty na pripomienkovanie
08.04.2022Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
15.03.2022Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
28.02.2022Obecné zastupiteľstvo
14.01.2022Výzva „OBNOVA TELOCVIČNE T 18 BZOVÍK PO HAVÁRII OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ TELOCVIČNE“
28.12.2021Výzva na predkladanie ponúk - Riešenie dopravnej infraštruktúry v obci Bzovík SO 01 – Autobusová zastávka pri bytových domoch
15.12.2021Zasadnutie OZ
24.11.2021Rozpočet obce
01.10.2021Obecné zastupiteľstvo
29.09.2021Oznam o vyhlásení výberového konania - TSP
02.09.2021Oznam o vyhlásení výberového konania
28.07.2021Zrušenie OZ 29.7.2021
11.05.2021Obecné zastupiteľstvo
09.04.2021Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko - stavebné práce
08.04.2021PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
31.03.2021Obecné zastupiteľstvo
18.03.2021Zrušenie vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk
05.03.2021Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko - stavebné práce
05.02.2021Sadzba poplatku na rok 2021 - triedenie
25.11.2020Návrh VZN - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
25.11.2020NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
25.11.2020NÁVRH VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2020NÁVRH VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
25.11.2020Návrh - CENNÍK Miestne poplatky
25.11.2020NÁVRH VZN o miestnych daniach
23.10.2020Výzva na predkladanie ponúk - Energetické audity obecných objektov Bzovík
01.10.2020Výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Bzovík"
30.09.2020Obecné zastupiteľstvo
14.09.2020Zámer odpredaja časti pozemku
27.08.2020Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny - zabezpečovacie práce - zabezpečenie stability objektu - 3 etapa - Architektonicko - historický výskum
27.08.2020„Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko“ - zrušené
27.08.2020Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny - zabezpečovacie práce - zabezpečenie stability objektu - 3 etapa - rekonštrukčné práce, materiál a lešenie
13.03.2020Uznesenie zo zasadnutia krízového štábu obce Bzovík
HORE