E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Úradná tabuľa obce Bzovík

ZverejnenéOznam
05.12.2019Pozvánka na zasadnutie OZ 11.12.2019
25.11.2019Na pripomienkovanie - CENNÍK Miestne poplatky
25.11.2019Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2019Návrh VZN O  DANI Z  NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
19.11.2019Začaté správne konania - výrub drevín
11.11.2019Začaté správne konania - výrub drevín
07.11.2019Výberové konanie na miesto riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Bzovík
06.11.2019Voľby do NR SR 2020
25.10.2019Začaté správne konania - výrub drevín
18.10.2019Začaté správne konania - výrub drevín
03.10.2019Začaté správne konania - výrub drevín
26.08.2019Začaté správne konania - výrub drevín
02.08.2019Výzva na predkladanie ponúk - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Bzovík - projektová dokumentácia
19.07.2019VÝZVA NA PREKLADANIE PONÚK - Modernizácia prestupného uzlu autobusovej dopravy a rekonštrukcia existujúcej autobusovej zastávky pri bytovom dome č. 275
18.07.2019Výzva na predkladanie ponúk - NN prípojka Hrad
14.06.2019Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Bzovík
14.06.2019Návrh VZN o o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Bzovík
13.06.2019Výzva na predkladanie ponúk - Oprava pošty
06.06.2019Návrh Záverečného účtu Obce Bzovík za rok 2018
03.05.2019OÚ ZV - Zaburinenie pozemkov v okrese Krupina
03.05.2019Výzva na predkladanie ponúk - Vodozádržné opatrenia
25.04.2019Voľby do Európskeho paralmentu
11.04.2019Začaté správne konania - výrub drevín
05.04.2019Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia sobášnej miestnosti OÚ Bzovík
03.04.2019Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniki požiaru pre okres Zvolen
27.03.2019Výzva na predkladanie ponúk - autobusová zastávka
20.03.2019Výzva na predkladanie ponúk - Oprava poškodenej omietky a sanačné práce
18.03.2019Výsledky prvého kola voľby prezidenta SR 2019
14.03.2019Začaté správne konania - výrub drevín
14.03.2019Zámer predaja majetku č. 1/2019
14.03.2019Zámer predaja majetku č. 2/2019
14.03.2019Zámer zámeny majetku č. 3/2019
11.03.2019Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
06.03.2019Výzva na predkladanie ponúk - „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bzovík – projektová dokumentácia“
25.02.2019Začaté správne konania - výrub drevín
21.02.2019Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu
20.02.2019Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
01.02.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
31.01.2019Obecné zastupiteľstvo
24.01.2019Začaté správne konanie - výrub drevín
04.01.2019Rozpočet obce Bzovík na rok 2019
20.12.2018Začaté správne konanie - výrub drevín
16.12.2018Rozpočet obce
12.12.2018Rozpočtové opatrenie č. 2 2018
28.11.2018Návrh VZN o odpadoch
28.11.2018Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti
28.11.2018Návrh rozpočtu na rok 2019
20.11.2018Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 26.11.2018
11.09.2018VO - Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny – zabezpečovacie práce – zabezpečenie stability objektu
20.08.2018Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
HORE