E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Úradná tabuľa obce Bzovík

ZverejnenéOznam
09.04.2021Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko - stavebné práce
08.04.2021PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
07.04.2021Informácie o začatých správnych konaniach
31.03.2021Dokumenty na pripomienkovanie
29.03.2021Pozvánka na zasadnutie OZ 31.3.2021
18.03.2021Zrušenie vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk
05.03.2021Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko - stavebné práce
05.02.2021Sadzba poplatku na rok 2021 - triedenie
14.12.2020Pozvánka na zasadnutie OZ 15.12.2020
26.11.2020Rozpočet obce
25.11.2020Návrh VZN - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
25.11.2020NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
25.11.2020NÁVRH VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2020NÁVRH VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
25.11.2020Návrh - CENNÍK Miestne poplatky
25.11.2020NÁVRH VZN o miestnych daniach
23.10.2020Výzva na predkladanie ponúk - Energetické audity obecných objektov Bzovík
01.10.2020Výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Bzovík"
30.09.2020Obecné zastupiteľstvo
14.09.2020Zámer odpredaja časti pozemku
27.08.2020Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny - zabezpečovacie práce - zabezpečenie stability objektu - 3 etapa - Architektonicko - historický výskum
27.08.2020„Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko“ - zrušené
27.08.2020Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny - zabezpečovacie práce - zabezpečenie stability objektu - 3 etapa - rekonštrukčné práce, materiál a lešenie
13.03.2020Uznesenie zo zasadnutia krízového štábu obce Bzovík
HORE