E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN, ktorým sa stanovujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Obce Bzovík

 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík

č. 2 /2015

ktorým sa stanovujú zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Obce Bzovík.

Obecné zastupiteľstvo vydáva toto VZN na základe ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s použitím ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a ústavného zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti.

§ 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto VZN upravuje postavenie, funkciu a zostavovanie rozpočtu a záverečného účtu Obce Bzovík, ako aj použitie prostriedkov rozpočtu Obce Bzovík. Ustanovuje pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Obce Bzovík a jej rozpočtových organizácií, ako aj kontrolu ich dodržiavania.

2. VZN upravuje proces prípravy, schvaľovania a rozboru hospodárenia rozpočtových a mimorozpočtových prostriedkov mesta, stanovenie kompetencií v oblasti rozpočtového a mimorozpočtového hospodárenia.

Časť I.

§ 2

Výklad pojmov

1. Opatrením Ministerstva financií SR sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia platná pre zostavenie rozpočtu obce na príslušný rok. Rozpočtová klasifikácia obsahuje funkčnú a ekonomickú klasifikáciu.

Funkčná klasifikáciaprestavuje 5 miestny číselný kód, pričom prvé dvojčíslie určuje oddiel, tretie číslo skupinu, štvrté triedu a piate číslo podtriedu a umožňuje sledovať výdavky obce.

Ekonomická klasifikáciaje 6 miestny číselný kód, pričom prvé trojčíslie predstavuje položku a druhé trojčíslie podpoložku za účelom triedenia rovnorodých príjmov a výdavkov.

2. Obecné zastupiteľstvo sa označuje skratkou „OZ“

4. Komisie Obecného zastupiteľstva sa označujú skratkou „komisie OZ“.

5. Programový rozpočet sa označuje skratkou „PR“

§ 3

Rozpočet obce

1. Schválený rozpočet /Ďalej len rozpočet/ Obce Bzovík je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku.

2. Rozpočet je dokumentom, v ktorom sa premietajú ciele volebných alebo rozvojových programov obce. Je tak meradlom aktivity ako aj meradlom možností. Je významným komunikačným nástrojom s občanmi obce.

3. Rozpočet vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce, ako aj k obyvateľom, žijúcim na území obce. Zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.

4. Rozpočet obce sa zostavuje a schvaľuje v zmysle §9 zákona č. 583/2004 ako viacročný, konkrétne ako rozpočet na bezprostredne nasledujúci rok s výhľadom na ďalšie dva nasledujúce roky, pričom rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení ako ročný rozpočet, ale príjmy a výdavky na druhý a tretí rok majú len informatívny charakter.

5. Súčasťou rozpočtu obce sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií.

6. Rozpočet obce obsahuje okrem finančných vzťahov k rozpočtovým organizáciám, zriadených obcou , môže obsahovať aj finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy k rozpočtu vyššieho územného celku, ak sa plnia spoločné úlohy.

7. Súčasťou rozpočtu Obce Bzovík sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z mimorozpočtových peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a poskytnuté nenávratné finančné výpomoci z rozpočtu obce a ich splátky. Tieto finančné operácie sa uskutočňujú mimo príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

8. V rozpočte sa uplatňuje aktuálne jednotné triedenie príjmov a výdavkov a aktuálna rozpočtová klasifikácia (opatrenie MF SR).

9. Rozpočet sa vnútorne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet), na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy, kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet), finančné operácie a nerozpočtované príjmy a výdavky tzv. podnikateľskú činnosť (ide o tvorbu Sociálneho fondu, nákup potravín v Školskej jedálni a pod.).

§ 4

Príjmy a výdavky rozpočtu obce

Príjmy

1. Príjmami rozpočtu obce sú:

a/ výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu, ¹

b/ nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jeho rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona, /2

c/ výnosy z finančných prostriedkov obce,

d/ sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,

e/ dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,

f/ podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,

g/ dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov,

h/ ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,

i/ účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov, ³

j/ prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,

k/ iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

2. Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú príjmy uvedené v odseku 1 písmeno a/ až f/.

3. Obec môže na splnenie svojich úloh použiť:

a/ návratné zdroje financovania,

b/ zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií.

c/ zisk z podnikateľskej činnosti svojich s.r.o.

d/ združené prostriedky

Výdavky

1. Z rozpočtu obce sa uhrádzajú:

a/ záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitými predpismi,

b/ výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitých predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií zriadených obcou,

c/ výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitých predpisov,

d/ výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku prenechaného na plnenie úloh podľa osobitých predpisov,

e/ záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, alebo prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť,

f/ úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov a návratných fin. výpomocí,

g/ iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

2. Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a návratné finančné výpomoci právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia mesta.

3. Iným právnickým a fyzickým osobám, podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v obci, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území Obce Bzovík, alebo poskytujú služby na území obce Bzovík.

4. Z rozpočtu obce môžu byť poskytované dotácie a návratné finančné výpomoci na podporu verejnoprospešných činností, podnikania a zamestnanosti len v prípade, že tieto subjekty majú uhradené všetky záväzky voči obci.

5. Ak obec s inými obcami spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí 4/ alebo spolu založia právnickú osobu podľa osobitného predpisu 5/, môže obec vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku tejto právnickej osoby alebo ako členský príspevok.

6. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov havárie alebo inej podobnej udalosti.

7. Poskytnutie finančných prostriedkov podľa bodu 2 až 5 nesmie zvýšiť dlh obce na konci rozpočtového roka a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom obce.

8. Osobitné výdavky obce sú výdavky na reprezentačné a propagačné účely a to:

1/ pohostenie pri oficiálnych návštevách a na výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí,

2/ občerstvenie účastníkov porád, konferencií, obchodných rokovaní a iných pracovných príležitostí,

3/ na propagáciu a reklamu obce.

Pre účely týchto zásad sa za oficiálnu návštevu považuje tuzemská alebo zahraničná delegácia, ktorá prerokúva zásadné politické alebo hospodárske otázky.

Za občerstvenie sa považuje káva, čaj a iné nealkoholické nápoje, prípadne aperitív a jedlo podľa povahy a dĺžky trvania akcie. Výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí, sú výdavky na ich uvítanie, ubytovanie, stravovanie, dopravu, tlmočenie, vstupné na kultúrny program. Starosta obce môže zahraničnej delegácii a výnimočne v odôvodnených prípadoch aj tuzemskej delegácii v spoločensky nutnej miere poskytnúť primeraný dar. Za primeraný vecný dar sa pri zahraničnej delegácii považuje dar v hodnote 50 € na jednu osobu, pri tuzemskej delegácii dar v hodnote 35 € na jednu osobu.

Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité, ak si to vyžadujú politické, hospodárske a iné spoločenské dôvody.

O výdavkoch na reprezentačné a propagačné účely rozhoduje starosta obce.

Osobitné výdavky sa uhrádzajú v najnutnejšej miere, pri zachovaní maximálnej hospodárnosti a vecnej podloženosti.

§ 5

Rozpočtový proces

1.OZ schvaľuje návrh viacročného rozpočtu a záverečný účet obce v zmysle rozpočtovej klasifikácie. Spracovateľ uvádza v textovom komentári podrobnejší rozbor k návrhu, resp. k plneniu rozpočtu.

2. Pôsobnosť jednotlivých subjektov v procese tvorby rozpočtu obce je nasledovná:

A. Komisie OZ:

 • v rámci svojej pôsobnosti predkladajú požiadavky na čerpanie rozpočtu od obyvateľov obce, právnických a fyzických osôb,
 • posudzujú tieto požiadavky a vybrané priority predkladajú hospodárke obecného úradu na zapracovanie do návrhu rozpočtu najneskôr do 30. 10. príslušného roku,
 • vypracúvajú návrh rozpočtu v rámci svojej pôsobnosti

B. Obecný úrad:

- zabezpečuje organizačné a materiálno-technické záležitosti súvisiace s tvorbou návrhu rozpočtu obce a, za tým účelom:

 • zabezpečuje odborné podklady a ďalšie písomnosti potrebné na správne a úplné vypracovanie rozpočtu obce, vrátane dôvodovej správy resp. komentára
 • sústreďuje požiadavky na zahrnutie do návrhu rozpočtu
 • sumarizuje výsledky hospodárenia za uplynulé obdobie a vypracúva dôvodovú správu, resp. komentár
 • na požiadanie spracúva jednotlivé podkladové materiály, rozbory, analýzy a podobne

3. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok a nasledujúce dva výhľadové roky OcÚ postupuje v súlade s platnými právnymi predpismi a okrem nich sa riadi pravidlami určenými v nasledujúcej časti tohto VZN.

4. Pri vypracúvaní návrhu rozpočtu obce zohľadňujú subjekty uvedené v bode 2 predovšetkým potrebu finančných prostriedkov na dokončenie /resp. postupné dokončovanie/ rozostavaných investičných akcií a úloh z predchádzajúceho obdobia.

5. Všetky práce a postupy pri zostavovaní rozpočtu obce riadi starosta obce v úzkej spolupráci so zamestnancami OcÚ a poslancami OZ.

6. Návrh rozpočtu obce sa zostavuje na 3 nasledujúce rozpočtové roky v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, pričom na jeho zostavenie sa ako pomôcka používa Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy v bode Rozpočty obcí a VÚC, ktorá uvádza, že postup predkladania a schvaľovania návrhu rozpočtu v súlade s platnou legislatívou je v kompetencii OZ. Z uvedeného vyplýva, že úroveň a mieru podrobnosti spracovania rozpočtu určuje OZ týmto VZN.

7. Návrh rozpočtu obce pozostáva z tabuľkovej a textovej časti, pričom:

 • tabuľková časť rozpočtu spracovaná v exceli obsahuje 7 stĺpcov a to: údaj o skutočnom plnení rozpočtu za 2 predchádzajúce roky, údaj o výške schváleného rozpočtu na aktuálny rozpočtový rok, údaj o očakávanej výške čerpania rozpočtu k 31.12. bežného rozpočtového roka a údaj o návrhu rozpočtu v nasledujúcich 3 rozpočtových rokoch.
 • textová časť rozpočtu je samostatný textový dokument, ktorý bližšie popisuje jednotlivé položky predovšetkým výdavkovej časti návrhu rozpočtu. Obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

8. Tabuľková časť je spracovaná v položkovitom členení v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie v členení na bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Tzv. podnikateľská činnosť sa nerozpočtuje, len sa o nej účtuje.

9. Hospodárka OcÚ vyzve do 31.10. bežného roka všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce o predloženie položkovitého návrhu rozpočtu na 3 nasledujúce rozpočtové roky so zapracovaním všetkých ich požiadaviek vrátane výročí, konkurzov, súťaží, jubileí atď. spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie v členení na bežný a kapitálový rozpočet.

10. Hospodárka OcÚ po prehodnotení reálnosti a opodstatnenosti požadovaných finančných prostriedkov od organizácií s vyznačením hlavných priorít predloží návrh rozpočtu na zapracovanie do návrhu rozpočtu obce.

11. Zodpovedný zamestnanec OcÚ spracuje spravidla do polovice novembra príslušného kalendárneho roka predbežný návrh rozpočtu obce na 3 nasledujúce rozpočtové roky a tento predloží na prerokovanie do ekonomickej komisie.

12. OcÚ vykoná v priebehu novembra a decembra bežného roka úpravu predbežného návrhu rozpočtu a spracuje definitívny návrh rozpočtu obce na príslušné rozpočtové roky. Takto spracovaný návrh predloží na prerokovanie do ekonomickej komisie.

13. Spracovaný a odsúhlasený návrh rozpočtu na príslušné rozpočtové roky postúpi hospodárka OcÚ jeho schválením v OZ hlavnému kontrolórovi na posúdenie a vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu.

14. Návrh rozpočtu na nasledujúce 3 rozpočtové roky vrátane stanoviska hlavného kontrolóra bude najneskôr do 31. 12. bežného roka predložený do OZ na schválenie.

15. Ak návrh rozpočtu OZ neschváli do 31.12. bežného roka, hospodári Obec Bzovík podľa rozpočtového provizória v súlade s ustanovením § 11 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16. Návrh rozpočtu musí byť pred jeho schválením v OZ najmenej 15 dní verejne prístupný, aby sa mohli o ňom vyjadriť obyvatelia obce. Návrh bude zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.

§ 6

Finančné usporiadanie

Po skončení rozpočtového roka obec finančne usporiada svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a štátnym fondom.

Časť II.

Pravidlá rozpočtového hospodárenia /finančné hospodárenie obce/

§ 7

Hospodárenie podľa rozpočtu obce

1. Rozpočet sa povinne zostavuje podľa rozpočtovej klasifikácie ustanovenej ministerstvom.

2. Rozpočet príjmov a výdavkov sa nutne člení na časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky /ďalej len “bežný rozpočet“/ a na časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, /ďalej len “kapitálový rozpočet“/ a finančné operácie.

3. Príjmami z bežného rozpočtu sú všetky príjmy podľa §5 ods. 1 Zásad a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie, okrem príjmov z predaja kapitálových aktív, príjmov z predaja pozemkov a nehmotných aktív, príjmov z realizácie finančného majetku, príjmov z kapitálových grantov a transferov a príjmov z predaja majetkových účastí, ktoré sú povinne príjmami kapitálového rozpočtu.

4. Rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V prípade ak je bežný alebo kapitálový rozpočet zostavený ako prebytkový, možno prebytok príslušného rozpočtu použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

5. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový len za podmienky, že tento schodok možno kryť:

a/ zostatkami peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatkami príjmových finančných operácií,

b/ návratnými zdrojmi financovania,

c/ prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

6. Ak v priebehu rozpočtového roka vnikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce, na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo v prípade mimoriadnych okolností, ktoré nie sú rozpočtované a kryté príjmami bežného rozpočtu, môže obec na základe rozhodnutia OZ použiť na krytie výdavkov prostriedky rezervného fondu.

7. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu sa môžu použiť príjmy kapitálového rozpočtu za podmienky ich vrátenia do termínu použitia na rozpočtovaný účel, najneskôr však do konca rozpočtového roka.

8. Obec je povinná prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré vyplývajú z plnenia povinností ustanovených zákonmi.

9. Obec v priebehu rozpočtového roka sleduje vývoj príjmov a výdavkov bežného rozpočtu s cieľom zabezpečenia jeho vyrovnanosti ku koncu rozpočtového roka. Za tým účelom vykonáva nevyhnutné zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov.

§ 8

Rozpočtové provizórium

1. Ak nie je rozpočet obce na nasledujúci rozpočtový rok schválený OZ do 31. decembra bežného roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v dobe od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu OZ rozpočtovým provizóriom podľa rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce schváleného na predchádzajúci rozpočtový rok. Výnimku tvoria výdavky, ktoré sa spravujú dohodnutými termínmi splácania a výdavky na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

2. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce po jeho schválení OZ.

3. V čase rozpočtového provizória sa nesmú vykonávať nasledovné operácie:

a/ v rámci príjmovej základne:

- prijímať úvery,

b/ v rámci výdavkovej základne:

- poskytovať finančné výpomoci fyzickým a právnickým osobám, podnikajúcim na  spravovanom území,

- začínať nové investičné akcie,

- realizovať nákupy hmotného a nehmotného investičného majetku

§ 9

1. Obec po schválení rozpočtu vykoná jeho rozpis na rozpočtové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

2. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitného predpisu.

§ 10

Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov

1. Rozpočtové prostriedky sa môžu použiť do konca kalendárneho roka a to len na účely, na ktoré boli schválené rozpočtom.

2. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu môžu byť použité len na určené účely, za vopred stanovených podmienok. Podliehajú ročnému zúčtovaniu.

3. Prebytky hospodárenia rozpočtu obce koncom roka neprepadajú. Sú zdrojom tvorby mimorozpočtových peňažných fondov obce.

4. Prípadný schodok svojho hospodárenia vyrovná obec predovšetkým z rezervného fondu, z rozpočtu bežného roka, prípadne z ďalších mimorozpočtových zdrojov.

§ 11

Rozpočtové opatrenia

1. Ak v priebehu kalendárneho roka vznikne potreba úhrady, ktorá nebola uvedená v rozpočte obce, možno ju realizovať rozpočtovým opatrením.

2. Rozpočtové opatrenia sú:

a/ presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,

b/ povolené prekročenie a viazanie príjmov,

c/ povolené prekročenie a viazanie výdavkov a

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií

3. Rozpočtové opatrenie uvedené v bodoch b a c „ povolenie prekročenia limitu výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov“, je výlučne v kompetencii OZ.

4. Presuny rozpočtových prostriedkov medzi položkami v rámci oddielu /funkčnej klasifikácie/ môže uskutočňovať starosta obce do výšky 1.000,- € jednorázovo a nesmie prekročiť sumu 3.000,- € v rámci rozpočtového roka. Nad stanovený finančný limit je potrebný predchádzajúci súhlas OZ.

5. Obec je oprávnená prekročiť povolený limit výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov o prostriedky:

a/ prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,

b/ prijaté na základe zmluvy o združení,

c/ spojené s nadobudnutím dedičstva,

d/ z prijatého poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia,

e/ prijaté od iných subjektov formou dotácie /grantu/,

Uvedené prostriedky možno použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

6. Viazanie rozpočtových prostriedkov je časové a vecné obmedzenie ich použitia. O viazaní rozpočtových prostriedkov rozhoduje príslušný orgán obce v zmysle ods. 3. Viazané rozpočtové prostriedky sa nemôžu použiť bez súhlasu orgánu, ktorý o viazaní rozhodol. Obec musí viazať rozpočtované prostriedky, ak o tom rozhodol jej príslušný orgán.

7. Obec môže vo svojom rozpočte viazať rozpočtové prostriedky najmä v prípade ak neplní rozpočtované príjmy.

8. Zmeny rozpočtu obce schvaľujú orgány obce.

9. Zmeny rozpočtu alebo jeho aktualizácia vykoná pred realizáciou akcie, pred zadaním objednávky na nákup tovarov a služieb.

§ 12

Rozpočtová rezerva

Na zabezpečenie rozpočtového hospodárenia, na krytie nevyhnutných a nepredvídaných výdavkov a na krytie zníženia rozpočtových príjmov môže obec vytvoriť v rámci rozpočtového hospodárenia rezervu na nepredvídané udalosti.

§ 13

Peňažné fondy obce

1. Obec vytvára vlastné mimorozpočtové peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä:

a/ prebytok hospodárenia rozpočtu za uplynulý rok

b/ zostatky týchto fondov z minulých rokov

2. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadávajú. O použití peňažných fondov rozhoduje OZ.

3. Prostriedky svojich peňažných fondov používa obec prostredníctvom rozpočtu, okrem prevodov prostriedkov medzi jednotlivými peňažnými fondmi použijú len na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v priebehu rozpočtového roka.

4. Obec Bzovík vytvára najmä tieto mimorozpočtové peňažné fondy:

a/ rezervný fond,

b/ fond rozvoja bývania.

5. Horeuvedené peňažné fondy sa tvoria nasledovne:

a/ rezervný fond:

tvorí sa z prebytku hospodárenia vo výške určenej OZ, pričom minimálny ročný prídel do fondu je 20% prebytku hospodárenia. Ďalej sú zdrojom fondu darované finančné prostriedky, zostatky z minulých rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií, odvody príspevkových organizácií, zostatky finančných prostriedkov po finančnom usporiadaní príspevkových organizácií.

b/ fond rozvoja bývania:

tvorí sa z finančných prostriedkov, ktoré obec získa z predaja bytov.

6. Jednotlivé peňažné fondy sa použijú nasledovným spôsobom a na nasledujúce účely:

a/ rezervný fond:

- krytie bežných a kapitálových výdavkov nezabezpečených rozpočtom,

- krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka,

- obstaranie cenných papierov a na kapitálový vklad do činnosti iných subjektov,

- na nepredvídané udalosti

b/ fond rozvoja bývania:

- obnova a rozvoj bytového fondu,

- výstavba a obnova infraštruktúry

O použití finančných prostriedkov týchto fondov rozhoduje OZ.

§ 14

Hodnotenie plnenia rozpočtu

A) Monitorovacia správa PR

1. V priebehu rozpočtového roka spracuje OcÚ v spolupráci s podriadenými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti po skončení prvého polroka, t.j. po odovzdaní IÚZ na DÚ tzv. Monitorovaciu správu, ktorá je podrobným dokumentom poskytujúcim údaje o:

 • výške schváleného rozpočtu výdavkov na bežný rozpočtový rok
 • výške upraveného rozpočtu výdavkov k 30.6. bežného rozpočtového roka
 • výške skutočného čerpania výdavkov k 30.6. bežného rozpočtového roka

2. Návrh Monitorovacej správy prejedná ekonomická komisia a následne je predmetom rokovania OZ. V prípade potreby je v kompetencii OZ prijať príslušné opatrenia týkajúce sa hospodárenia s rozpočtom v prvom polroku bežného rozpočtového roka.

3. Návrh Monitorovacej správy postupuje OcÚ na posúdenie aj hlavnému kontrolórovi .

B) Záverečný účet a Hodnotiaca správa

1. Po skončení kalendárneho roka obec súhrnne spracuje údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu.

2. Obec finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným právnickým osobám a k iným subjektom na svojom území, ďalej usporiada finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu vyššieho územného celku.

3. Prebytok hospodárenia rozpočtu obce je po skončení kalendárneho roka zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania.

4. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Výdavky rozpočtu sú detailne vyhodnotené a okomentované v samostatnom dokumente nazvanom Hodnotiaca správa rozpočtu obce Bzovík k 31.12. bežného roka, ktorá obsahuje údaje o výške schváleného rozpočtu na bežný rozpočtový rok, o výške upraveného rozpočtu k 31.12. bežného roka a o výške skutočného čerpania výdavkov k 31.12. bežného roka. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení rozpočtových organizácií, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.

5. Návrh záverečného účtu obce predkladá z poverenia starostu predseda ekonomickej komisie pri OZ a hospodárka OcÚ spolu s návrhom na použitie výsledku hospodárenia.

6. Záverečný účet obce schvaľuje OZ. Rozhoduje tiež o použití prebytku rozpočtového hospodárenia, alebo o spôsobe úhrady schodku.

7. Prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným s nasledovných výrokov:

a/ celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

b/ celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

c/ záverečný účet pred schválením musí obsahovať stanovisko hlavného kontrolóra.

8. V prípade uzatvorenia prerokovania záverečného účtu s výhradami, OZ prijme opatrenia na nápravu zistených nedostatkov.

9. Obec je povinná dať si overiť svoje hospodárenie za predchádzajúci rozpočtový rok audítorom.

10. Pred samotným procesom schvaľovania Záverečného účtu v OZ je tento dokument poslaný na prehodnotenie a vypracovanie stanoviska hlavnému kontrolórovi.

§ 15

Pravidlá používania návratných zdrojov financovania

1. Obec môže použiť návratné zdroje financovania len na krytie kapitálových výdavkov.

2. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môže použiť návratné zdroje financovania za podmienky, že dlh bude splatený do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.

3. Obec môže vstupovať len do takých úverových záväzkov, ktorých plnenie dlhodobo nenaruší vyrovnanosť bežného rozpočtu v nasledujúcich rokoch.

4. Obec nesmie prevziať záruku za úver poskytovaný fyzickej osobe podnikateľovi a právnickej osobe, ktorej nie je zriaďovateľom alebo zakladateľom.

5. Obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak a/ celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka b/ suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

6. Do celkovej sumy dlhu sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov 6/, z ŠFRB na výstavbu obecných nájomných bytov 7/ a záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, najviac v sume nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou a orgánom podľa osobitného predpisu.

7. Dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór obce. Porušenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania je hlavný kontrolór obce povinný bezodkladne oznámiť MF SR.

§ 16

Kontrola rozpočtového hospodárenia a zodpovednosť za hospodárenie

1. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedajú orgány obce. Správu o plnení rozpočtu prednesie na obecnom zastupiteľstve starosta minimálne jedenkrát polročne a na požiadanie, obecného zastupiteľstva predloží aktuálne čerpanie za posledný uzavretý mesiac predchádzajúci obecnému zastupiteľstvu.

2. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce kontroluje obecné zastupiteľstvo aj prostredníctvom hlavného kontrolóra obce.

§ 17

Ozdravný režim a nútená správa

1. Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy. Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak obec neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.

2. Ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 1, obec je povinná do 3 dní od ich zistenia oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a starosta obce je povinný do 15 dní vypracovať návrh na zavedenie ozdravného režimu vrátane návrhu ozdravného rozpočtu. Zároveň je starosta povinný predložiť návrh ozdravného rozpočtu a návrh opatrení na stabilizáciu rozpočtového hospodárenia na prerokovanie v OZ do 15 dní od vzniku uvedených skutočností. Ozdravný rozpočet nie je potrebné členiť na bežný a kapitálový rozpočet. OZ je povinné prerokovať návrh na zavedenie ozdravného režimu do 15 dní od jeho predloženia.

3. Ministerstvo je oprávnené rozhodnúť o zavedení nútenej správy nad obcou, ak nastali skutočnosti uvedené v bode 1. a mesto nezaviedlo ozdravný režim, alebo ak ozdravný režim zavedený mestom po uplynutí 180 dní neviedol k náprave a tieto skutočnosti naďalej pretrvávajú.

4. Počas ozdravného režimu a nútenej správy môže obec používať finančné prostriedky v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách, len v súlade so schváleným ozdravným rozpočtom, pričom každé použitie finančných prostriedkov musí vopred písomne odsúhlasiť hlavný kontrolór mesta.

§ 18

Porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcie

1. Porušenie rozpočtovej disciplíny je neoprávnené použitie alebo zadržanie prostriedkov rozpočtu obce a neoprávnené použitie finančných prostriedkov, s ktorými hospodária rozpočtové organizácie obce. Za porušenie rozpočtovej disciplíny sa považuje nedodržanie podmienok, za ktorých sa rozpočtové prostriedky poskytli.

2. Subjekty, ktoré porušili rozpočtovú disciplínu, sú povinné odviesť neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu prostriedkov do rozpočtu obce.

3. Vrátenie sumy je podľa predchádzajúceho bodu príjmom rozpočtu obce vrátane sankcií, uplatnených podľa osobitných predpisov.

§ 19

Spoločné ustanovenia

Návrh rozpočtu obce ako aj návrh záverečného účtu obce musia byť zverejnené pred ich schválením aspoň 15 dní vyvesením na úradnej tabuli obce, aby sa k ich obsahu mohli vyjadriť občania.

Časť III.

Rozpočtové organizácie obce

§ 20

Hospodárenie rozpočtových organizácií

1. Rozpočtová organizácia obce je právnická osoba zriadená obcou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet obce, ktorá garantuje a kontroluje jej činnosť a v prípade zistených nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Rozpočtovú organizáciu môže obec zriadiť na plnenie svojich úloh, a to na plnenie jej základných verejných funkcií alebo na verejnoprospešné činnosti a je financovaná prostredníctvom rozpočtu obce.

2. Rozpočtovú organizáciu možno zriadiť zákonom alebo rozhodnutím zriaďovateľa – Obce Bzovík.

3. Obec vydá o zriadení rozpočtovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorá obsahuje: - označenie zriaďovateľa - názov rozpočtovej organizácie - formu hospodárenia - dátum zriadenia - vymedzenie predmetu činnosti - označenie štatutárneho orgánu - vedné a finančné vymedzenie majetku, ktorý rozpočtová organizácia spravuje - určenie doby, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje

4. Rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí obec v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia môže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa odo dňa zriadenia.

5. Rozpočtová organizácia nemôže byť zakladateľom ani zriaďovateľom inej právnickej osoby. Rozpočtová organizácia nemôže vložiť rozpočtové prostriedky ako vklad do majetku inej právnickej osoby. Rozpočtové organizácie môžu použiť prostriedky svojho rozpočtu na zaplatenie členského príspevku len so súhlasom obce.

6. Rozpočtovú organizáciu možno zriadiť, zrušiť, meniť jej podriadenosť alebo spôsob financovania od prvého dňa nasledujúceho rozpočtového roku. V odôvodnených prípadoch môže OZ schváliť iný termín.

7. Ak k zániku rozpočtovej organizácie dochádza rozdelením, zlúčením alebo splynutím, obec určí v rozhodnutí termín, vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré prechádzajú na novú, prípadne nástupnícku organizáciu. Ak organizácia zaniká zrušením bez právneho nástupcu, práva a povinnosti prechádzajú dňom zrušenia na obec.

8. Obec je povinná zabezpečiť oznámenie o zriadení, zmene alebo o zrušení organizácie. Obec túto povinnosť zabezpečuje spôsobom miestne obvyklým.

9. Rozpočtová organizácia hospodári s rozpočtovými prostriedkami a prostriedkami prijatými od iných subjektov. Účelovo určené peňažné dary sa použijú v súlade s ich určením.

10. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi určenými obcou. Riaditeľ organizácie môže realizovať presuny rozpočtových prostriedkov, pričom nesmie narušiť vyrovnanosť rozpočtu. Presuny sa nesmú týkať záväzných ukazovateľov a limitov rozpočtu.

11. Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 12 na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu, zriadených v bankách, v zmysle pokynov Obce Bzovík.

12. Rozpočtová organizácia nemôže prijímať ani poskytovať úvery, ani vstupovať do úverových vzťahov ako ručiteľ. Rozpočtová organizácia nie je oprávnená vystavovať, nadobúdať ani prijímať zmenky. Rozpočtová organizácia nemôže zriadiť záložné právo na majetok vo vlastníctve obce.

13. Rozpočtová organizácia vedie účtovníctvo, zostavuje a predkladá účtovnú závierku v zmysle platného zákona o účtovníctve, v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou a podľa pokynov obce.

14. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky:

a/ prijaté od iných subjektov na základe darovacej zmluvy,

b/ prijaté na základe zmluvy o združení,

c/ prijaté z poistného plnenia zo zmluvného alebo zo zákonného poistenia,

d/ prijaté z úhrad stravy

e/ prijaté od iných subjektov, napríklad formou dotácie alebo grantu,

f/ prijaté od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

g/ od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s platným predpismi.

15. Prostriedky uvedené v odseku 14 môže rozpočtová organizácia použiť len prostredníctvom príjmov a výdavkov svojho rozpočtu.

16. Ak rozpočtová organizácia prijme rozpočtové prostriedky podľa odseku 14 písm. a/,b/, e/, vedie ich na samostatnom mimorozpočtovom účte.

17. Príspevky od zákonného zástupcu na úhradu stravy a úhradu stravy od iných stravníkov v zariadeniach školského stravovania sa vedú na bežnom účte, z ktorého sa priamo uhrádzajú výdavky súvisiace so stravovaním v týchto zariadeniach.

18. V prípade úhrady výdavkov z prostriedkov štátneho rozpočtu za mesiac december, ktoré sa uskutočnia v januári nasledujúceho rozpočtového roka, môže rozpočtová organizácia previesť na účet cudzích prostriedkov výdavky, a to na:

a/ výplatu miezd, platov a ostatných osobných vyrovnaní vrátane náhrad platov a miezd, cestovného, odmien a dohôd o prácach mimo pracovného pomeru vyplácaných spolu so mzdou,

b/ odvod poistného a príspevkov do poistných fondov z platov a miezd podľa písmena a/.

§ 21

Osobitosti v rozpočtovej sfére

1.   Riaditeľ rozpočtovej organizácie štvrťročne, najneskôr do 20-ho dňa po ukončení štvrťroka predkladá rozbor hospodárenia OcÚ na prerokovanie do OZ.

Časť IV

Záverečné ustanovenia

§ 22

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje OZ.

2. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 40/2015 dňa 28.10.2015.

3. VZN nadobúda platnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve, účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli od jeho schválenia v OZ.

 

Boris Sedmák
starosta Obce Bzovík

 

Dátum vyvesenia: 24.11.2015

Dátum zvesenia: 08.12.2015

HORE