E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 4 ods. 3 písmeno p) a § 6 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súlade s § 58 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

OBCE BZOVÍK č. 3/2016

o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby

a stravovaniedôchodcovv obci Bzovík

§ 1

Účel všeobecne záväzného nariadenia

1)   Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie podmienok poskytovania:

   príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky

-         poskytovanie služieb pre seniorov (roznáška jedla, donáška liekov, návšteva lekára, pomoc pri praní, žehlení atď.)

-         v rámci dobrovoľníckej práce, prípadne v rámci menších obecných služieb v obci.

 § 2

Príspevok na stravovanie

1)   Príspevok na stravovanie poskytuje obec poberateľom dôchodkovej dávky, t. j.:

-         starobného dôchodku

-         invalidného dôchodku

-         sociálneho dôchodku

(ďalej len „dôchodcom), ktorí majú na území obce trvalý pobyt, za účelom zníženia nákladov spojených so zabezpečením teplého jedla – obeda.

2)   Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok uvedených v ods. 1 a zároveň pracujú a poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.

3)   Poskytovanie príspevku na stravovanie nie je nárokovateľnou službou.

4)   Na príspevok nemá nárok občan, ktorý má nevysporiadané záväzky voči obci po lehote splatnosti.

5)   Dodávateľom stravy, u ktorého si môže dôchodca uplatniť príspevok na stravovanie je ZŠ s MŠ v Bzovíku, v prípade keď tento dodávateľ stravy neposkytuje službu (prázdniny a pod.) je alternatívnym dodávateľom stravy RD Bzovík.

6)   Príspevok sa poskytuje vo forme zľavy, ktorú dodávateľ stravy poskytne dôchodcovi vo výške ustanovenej týmto VZN.

7)   Dôchodca bude stravu odoberať osobne, alebo mu bude na základe jeho požiadavky, prinesená z Obecného úradu.

§ 3

Podmienky poskytnutia príspevku

1)   Občan, ktorý má podľa § 2 tohto VZN nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie a predloží doklad o aktuálnej výške dôchodku. Potvrdenie o výplate dôchodku predloží žiadateľ vždy do 15 dní po skončení kalendárneho roka alebo do 15 dní po každej úprave dôchodku, z dôvodu prehodnotenia výšky príspevku. Tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Do sedem dní od podania kompletnej žiadosti obec oznámi žiadateľovi výšku denného príspevku na stravovanie a spôsob mesačného poskytovania príspevku.

2)   Dôchodca môže odoberať stravu a uplatňovať si tak príspevok na stravovanie u dodávateľa, ktorý spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 5 toho VZN.

3)   Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň v mesiaci. Neposkytuje sa na dni pracovného voľna a pokoja (soboty, nedele, sviatky).

§ 4

Výška príspevku na stravovanie

1)   Výška poskytnutého príspevku na stravovanie bude určená po predložení žiadosti o poskytnutie príspevku a dokladu o výškecelkovéhodôchodku nasledovne:

 

Výška dôchodku v €

Príspevok obce za 1 obed v €

do 249,99 €

0,50 €

od 250,- € do 344,99 €

0,30 €

nad 345,- €

0,00 €

 

2)   Výšku poskytnutého príspevku podľa ods. 1 môže zmeniť Obecné zastupiteľstvo uznesením.

§ 5

Podmienky pre dodávateľa

1)   Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje dôchodcov o ponuke jedla.

2)   Dodávateľ poskytuje dôchodcovi stravu do obedára na výdajnom mieste, alebo donesením na OcÚ v čase od 11.15 – do 12.00.

3)   Výška stravnej jednotky je stanovená dodávateľom stravy, ktorý je povinný prípadné zmeny včas ohlásiť dôchodcovi ako aj obci.

4)   Sumu ceny obeda (po poskytnutí zľavy) uhradí občan dodávateľovi stravy podľa ním zadaných podmienok.

5)   Príspevok bude uhradený na základe skutočného odobratého množstva obedov.

§ 6

Spoločné ustanovenia

1)   Toto VZN bolo schválené uznesením OZ v Bzovíku číslo 100/2016 dňa 31.05.2016

2)   Toto VZN nadobúda účinnosť 15.06.2016

 

Vyvesené: 01.06.2016

           

 

Boris SEDMÁK

starosta obce

HORE