E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o číslovaní stavieb

VZN č.  7  /2015 o číslovaní stavieb v obci Bzovík

Obec Bzovík na základe článku 68 Ústavy SR, ustanovenia § 2 b, odsek 1 a § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o číslovaní stavieb, vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie o číslovaní stavieb

§ 1

Predmet úpravy

Predmetom tohto VZN je uviesť podmienky číslovania stavieb súpisným číslom v obci Bzovík.

§ 2

Číslovanie budov

1.   Číslovaním budov sa rozumie:

a)   rozhodovanie obce o určení súpisného čísla budove

b)   pridelenie súpisného čísla konkrétnej budove, vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla a vydanie tabuľky s prideleným súpisným číslom

c)   vedenie evidencie súpisných čísiel obcou a udržiavanie evidencií v súlade so skutočným stavom

      2    Budovy sa označujú súpisnými číslami. Súpisné číslo sa určuje každej budove.

2.   Tabuľka so súpisným číslom sa umiestňuje tak, aby bola z ulice dobre viditeľná a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy.

3.   Pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom zabezpečuje žiadateľ na vlastné náklady.

4.   Tabuľku so súpisným číslom preberie žiadateľ spolu s oznámením o určení súpisného čísla budovy.

5.   Na označovanie stavieb súpisnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru.

6.   Na účely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia stavby môže obec určiť žiadateľovi súpisné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

§3

Oznámenie o určení súpisného čísla

1.   Obec Bzovík na základe žiadosti od žiadateľa vydáva oznámenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla.

2.   Žiadosť o určenie súpisného čísla obsahuje:

a)   meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

b)   predmet žiadosti,

c)   kód druhu stavby a termín jej dokončenia,

d)   prílohy, ktorými sú:

-         doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,

-         kolaudačné rozhodnutie, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,

-         zameranie adresného bodu

-         údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú,

3.   Súpisné číslo sa určuje budove v lehote 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

4.   Ak obec vyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla, rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries a písomne o tom informuje žiadateľa s uvedením súpisného čísla.

5.   Ak obec nevyhovie žiadosti o určenie súpisného čísla vydá rozhodnutie, ktoré obsahuje:

a)   názov obce a jej číselný kód,

b)   parcelné číslo pozemku, na ktorom je budova postavená, ak je budova postavená na viacerých pozemkoch uvedú sa všetky parcelné čísla týchto pozemkov,

c)   kód druhu stavby,

d)   dátum vydania a číslo kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia a názov orgánu, ktorý ho vydal,

e)   meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o FO alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o PO,

f)    výrok,

g)   odôvodnenie,

h)   poučenie o opravnom prostriedku,

i)     dátum, meno, priezvisko, funkciu a podpis oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce,

6.   Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla môže podať vlastník budovy. Žiadosť obsahuje:

a)   meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa,

b)   predmet žiadosti,

odôvodnenie žiadosti,

c)   prílohy, ktorými sú

-         doklad o vlastníctve budovy alebo doklad o inom práve k budove,

-         zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla,    

-         dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti,

7.   Ak obec zmení alebo zruší súpisné číslo zápisom do registra adries z dôvodu zmeny územného plánu alebo prečíslovania budov, oznámi to bezodkladne písomne vlastníkovi budovy.

§4

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku prerokovalo toto Všeobecné záväzné nariadenie na zasadnutí dňa 15.12.2015 schválilo ho uznesením č. ............ VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2016

 

Vyvesené:  16.12.2015                                   

Zvesené:  30.12.2015  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Boris Sedmák

Starosta obce       

 

HORE