E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Obecné zastupiteľstvo Obce Bzovík, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov,
a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa: 12.12.2017       na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 2 /2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

§1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Bzovík elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie obce Bzovík medzi právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci obce Bzovík  podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Bzovík prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Bzovík poskytuje, ako aj ich popis
a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

§2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Bzovík vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (§ 25 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci).

§3 Záverečné ustanovenia

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Bzovíku svojim uznesením č.   181/2017 dňa: 12.12.2017.

2. VZN č. 4/2017 bolo vyvesené dňa  13.12.2017 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018.

 

Boris Sedmák

starosta obce

HORE