E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK

Všeobecne záväzné nariadenie Obce BZOVÍK

č. 5/2011

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1

Úvodné ustanovenie

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík.

2) Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka v jednotlivých školách a školských zariadeniach je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v konkrétnej sume podľa nižšie uvedených ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia.

3) Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z.

Článok 2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole a počet detí v MŠ Bzovík

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 7,- EUR.

2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi /podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi/

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5) Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ je povinný oznámiť dôvod neprítomnosti dieťaťa v MŠ. V prípade, že je dieťa nemocné, je potrebné nahlásiť presnú diagnózu, potvrdenú ošetrujúcim lekárom. MŠ je povinná viesť evidenciu o počte chorých detí na tú ktorú nemoc.

6) Maximálna kapacita počtu detí v MŠ Bzovík v počte 30 detí, prednostne budú prijaté deti rodičov s trvalým pobytom obce Bzovík.

Článok 3

Príspevok na činnosť školského klubu detí

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 1,99 EUR.

2) Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Článok 4

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.

3) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,13 EUR - druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva:

a) desiata v sume 0,26 EUR

b) obed v sume 0,64 EUR

c) olovrant v sume 0,22 EUR

4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva:

a) obed žiaka / stravníci od 6- 11 rokov 0,95 EUR

b) obed žiaka / stravníci od 11 – 15 rokov 1,01 EUR

5) Cudzí stravníci, zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo v sume 1,12 EUR aj režijné náklady vo výške minimálne 1,37 EUR.

6) Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

Článok 5

Príspevok za pobyt v telocvični

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenia určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v telocvični:

a) pobyt v telocvični za 1 hodinu 8,30 EUR.

b) jedna dospelá osoba za využívanie posilňovne v priestoroch telocvične 0,99 EUR.

2) Neplnoletá osoba sa môže pohybovať v priestoroch Telocvične len v prítomnosti zákonného zástupcu, ktorý zároveň zodpovedá za bezpečný pobyt a zároveň znáša prípadné vzniknuté škody na majetku a zdraví neplnoletej osoby.

3) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení poplatku jednotlivcovi, ktorý reprezentuje Obec v okresných a krajských kolách športových podujatí ako jednotlivec

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1) Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi príslušných škôl a školských zariadení.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bzovíku dňa 12.12.2011

Schválené: 12.12.2011

Vyvesené: 13.12.2011

V Bzovíku dňa 13.12.2011

 

Emília Kohútová
starostka obce 

replica bags

 

HORE