E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Dodatok k VZN obce Bzovík č.3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík

Obecné zastupiteľstvo v obci Bzovík s ch v a ľ u j e dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci § 4 nasledovne:

 

- výška dôchodku do 345,- €                                    príspevok 1,00 €

- výška dôchodku od 345,01,- € do 410,- €              príspevok 0,75 €

- výška dôchodku od 410,01,- € do 500,- €              príspevok 0,50 €

Ostatné § VZN zostávajú nezmenené.

 

Tento dodatok bol schválený uznesením č. 176/2017 dňa 12.12.2017 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018

 

Boris Sedmák

starosta obce

HORE