E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík

č. 8/2013

o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou

Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §4, ods.3, písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanovení § 36 ods. 7, písm. b) a c) zákona č. 442/ 2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o: sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Bzovík č. 8/2013

§ 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje:

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci, v čase jej nedostatku,

b) spôsob náhradného zásobovania vodou.

§ 2

Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

1. Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou môže vyhlásiť starosta obce, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v dôsledku poklesu výdatnosti vodného zdroja, najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. Vo vyhlásení sa uvedie čas, od kedy platí obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

2. V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané počas dňa od 6.00 hod do 9.00 hod. a od 17.00 hod do 22.00 hod používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

3. V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

4. Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce

§ 3

Spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, starosta obce zabezpečí dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

2. Odberné miesta a miesta pristavenia cisterny s pitnou vodou:

a) pred obecným úradom obce,

b) pred kultúrnym domom,

c) pred základnou školou,

d) pred rodinným domom č. 211 - majer

3. Čas pristavenia cisterny s pitnou vodou na mieste, uvedenom v ods. 2 oznámi obec, a to miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

4. Pri dodávke pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje dodávka pitnej vody v zníženom množstve.

§ 4

Práva a povinnosti odberateľov pitnej vody

Odberateľ pitnej vody- fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ

a) pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou má právo na odber pitnej vody v stanovenom množstve,

b) je povinný v čase dočasného obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou, hospodárne nakladať s pitnou vodou,

c) dodržiavať pokyny starostu obce pri odoberaní pitnej vody na odbernom mieste.

§ 5

Sankcie

1. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších právnych predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33€.

2. Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením právnickou osobou a fyzickou osobou- podnikateľ je iným správnym deliktom, za ktorý môže obec podľa § 13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov uložiť pokutu do výšky 6.638 €.

§ 6

Záverečné ustanovenie

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č. 8/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o náhradnom zneškodňovaní obsahu žúmp schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bzovík na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013 uznesením č. 99/2013.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Schválené: 12.12.2013

Vyvesené: 13.12.2013

 

Emília Kohútová
starostka obce

HORE