Zoznam VZN obce Bzovík

Zoznam aktuálne platných VZN obce Bzovík. Chcem si prezrieť neplatné VZN.

Rok 2019
1 / 2019VZN o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Bzovík
2 / 2019VZN o čistote a poriadku, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Bzovík
3 / 2019VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach
4 / 2019VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Bzovík
5 / 2019VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6 / 2019VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020
Rok 2018
1 / 2018VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
2 / 2018VZN o dani z nehnuteľnosti
Rok 2017
1 / 2017VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
2 / 2017VZN o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce
3 / 2017VZN o dani z nehnuteľnosti
4 / 2017VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Rok 2016
1 / 2016VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2016
2 / 2016VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bzovík
3 / 2016VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
3-1 / 2016Dodatok k VZN obce Bzovík č.3/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík
4 / 2016VZN o dani z nehnuteľnosti
5 / 2016VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
6 / 2016VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
7 / 2016VZN o o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva na území obce Bzovík a CVČ pôsobiacich mimo obce Bzovík v roku 2017
Rok 2015
1 / 2015VZN, ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík
2 / 2015VZN, ktorým sa stanovujú Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a rozpočtové pravidlá Obce Bzovík
3 / 2015VZN o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Bzovík
4 / 2015VZN o poskytovaní dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce Bzovík
5 / 2015VZN o dani z nehnuteľnosti
6 / 2015VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7 / 2015VZN o číslovaní stavieb
8 / 2015VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
Rok 2014
1 / 2014VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015
6 / 2014VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
6-1 / 2014VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK.
Rok 2013
1 / 2013VZN o miestnych daniach
2 / 2013VZN o miestnej dani z nehnuteľností
3 / 2013VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
4 / 2013VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5 / 2013VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
6 / 2013VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014
7 / 2013VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
8 / 2013VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou
Rok 2012
1 / 2012VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov
2 / 2012VZN o miestnych daniach
3 / 2012VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti
4 / 2012VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia
5 / 2012VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
6 / 2012VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
7 / 2012VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
7-1 / 2012Dodatok VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013
8 / 2012VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
Rok 2011
1 / 2011VZN o dani z nehnuteľnosti
2 / 2011VZN o miestnych daniach
3 / 2011VZN o odpadoch
3-1 / 2011VZN o odpadoch - dodatok
4 / 2011VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5 / 2011VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec BZOVÍK
6 / 2011VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.