E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č.4/2012

odpadoch a poplatkoch za znečistenie ovzdušia

Obec Bzovík,Obecné zastupiteľstvo v Bzovíkuna základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. a zmene zákona č. 343/2012 Z.z. o odpadoch a zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenie obce Bzovík č, 4/2012

 

 

I.ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

článok 1

 Účel úpravy

( 1 ) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

( 2 ) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území obce a jeho zavedením zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na území obce za účelom:

a) ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru , kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu.

b) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi ( § 39 ods.4 zákona o odpadoch ), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

článok 2

Vymedzenie základných pojmov

( 1 ) Podľa zákona o odpadoch:

a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb.

b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

d) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

e) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu - fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

f) Triedený zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

g) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú inú nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4. zákona o odpadoch.

h) Odpadové hospodárstvo je činnosť zameraná na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi v súlade s týmto zákonom.

Hierarchia odpadového hospodárstva:

a)   predchádzanie vzniku odpadu,

b)   príprava na opätovné použitie,

c)   recyklácia,

d)   iné zhodnocovanie (napr. energetické),

e)   zneškodňovanie,

V súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva je obec povinná vypracovať „Plán odpadového hospodárstva (POH)“.Obec je pri zostavovaní programu oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom KO alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s KO alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, informácie potrebné na zostavenie programu. Vypracovaný POH predloží obec na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. 

( 2 ) Podľa zákona o miestnych poplatkoch je platiteľom poplatku:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť„)

b) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

c) právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania

článok 3

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

( 1 ) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný systém na celom katastrálnom území obce Bzovík.

( 2 ) Iné nakladanie s KO a DSO ( najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie na iné účely , poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie, alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob ... ) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na organizované akcie triedeného zberu (zber papiera na školách a pod.) usporiadané po dohode s organizáciou poverenou zberom.

( 3 ) Obec je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber , u takej právnickej osoby alebo podnikateľa , ktorý preukáže , že:

a) Množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné. ( Preratúva sa poplatok za l liter, objem zbernej nádoby a počet vývozov)

b) Komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.

 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad – O

 

    -     zber sa uskutočňuje podľa harmonogramu pravidelne každé 2 týždne – 26 x 

           do roka

-      na zber sú určené zberné nádoby sivé – 110 l (KUKA NÁDOBY) a 9 ks 1100 l

veľkoobjemových kovových kontajnerov umiestnených pred bytovkami, obecným úradom a v cintoríne. Každý občan si vyloží zbernú nádobu na dostupné miesto – pred bránu rodinného domu, odkiaľ odpad zoberú pracovníci zmluvnej organizácie MP, a.s.. Zber sa uskutočňuje systémom zber od domu k domu.

V čase upratovania rodinných domov môže každá domácnosť uložiť KO okrem KN aj do vriec – počet najviac 4 vrecia, ku kuka nádobe, pokiaľ je KO viac je potrebné zabezpečiť si vývoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom

na obecnom úrade.

 

II. ČASŤ

ZLOŽKY TRIEDENÉHO ZBERU KO

článok 4

 

A.     Zložky KO, pre ktoré je triedený zber povinný:

Obec je povinnázaviesť a zabezpečovať:

triedený zber komunálnych odpadov pre:

papier, plasty, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný komunálny odpad okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne,

 

    B    Zber podľa potreby, najmenej dvakrát do roka pre:

            objemné odpady, drobné stavebné odpady a odpady s obsahom škodlivín (použité

            batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné

            nebezpečné odpady),

 

     C   Zložky KO, pre ktoré je triedený zber dobrovoľný:

            Obec môžezaviesť a zabezpečovať triedený zber komunálnych odpadov aj pre iné

            zložky KO, napr. textil, viacvrstvové kombinované materiály a pod.

                     

     D   Zložky KO, pre ktoré je povinný triedený zber, ale nezabezpečuje ho obec:

            elektroodpad z domácností vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení,

            lieky nespotrebované fyzickými osobami, kuchynský odpad od prevádzkovateľov 

            stravovacích zariadení,

 

článok 5

A.) Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek

( 1 ) Triedený zber odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.

 

( 2 ) Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad triediť nasledovne:

 

1.   20 01 01 odpady z papiera – O

2.    

-         patria sem: noviny, časopisy, zošity, katalógy, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká,         lepenka, krabice z tvrdého dreva, kartón, obálky, letáky, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

-         nepatria sem: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený alebo mastný papier, kopírovací

     papier a pod.    

-         interval vývozu je podľa požiadaviek občanov, najmenej 2 x do roka.

-         obec zabezpečí informovanosť občanov o dátume vývozu. Občania môžu doniesť papier aj na zberné miesto do pivničných priestorov obecného úradu. Zberné miesta a presný termín zberu budú oznámené vopred miestnym rozhlasom (MR),  

 

  1. 20 01 02 odpady zo skla – O

 

patria sem:

sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

nepatria sem:

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

-         zbiera sa počas celého roka ,na zber skla sú v obci určené veľkoobjemové kontajnery tzv. zvony zelenej farby umiestnené na 2 zberných miestach, 1 ks pri bytovkách v novej ulici a 2 pred obchodom Potraviny COOP Jednota v centre obce. Odtiaľ je sklo odvážené 1 x mesačne  firmou Marius Pedersen, a.s. (MP)

 

  1. 20 01 39 odpady z plastu – O

 

-         patria sem:

PE: číre a farebné fólie, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, PET: fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov,

PP: obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky,

PS: vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

-         nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

-         zbierajú sa do plastových vriec modrej farby, ktoré občan obdrží na obecnom úrade (počet vriec podľa potreby). Dátum zberu vyhlási obec vopred miestnym rozhlasom. Pôvodca odpadu vyloží modré vrece na dostupné miesto pred bránu rodinného domu, odkiaľ ho pracovníci Obecného úradu zoberú a dovezú na zberné miesto (zberné miesto za starým obecným úradom) kde budú vrecia uložené. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zmluvnej organizácie MP, a.s.

-         zber vykonáva zmluvná organizácia 1 x mesačne podľa vopred určeného harmonogramu

4. 20 01 40 odpady z kovu vrátane kovových obalov – O

 

-         patria sem:

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečko, hliníkový obal, kovové viečko, klinec, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje. Konzervy a plechovky pred odovzdaním je potrebné umyť, aby v nich neostali zvyšky jedál a nápojov.

nepatria sem:

kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,

 

-         na zber malých kovov dostala každá domácnosť priesvitné vrece, ktoré je potrebné dopraviť na zberné miesto na obecný úrad, väčší odber je potrebné nahlásiť na obecný úrad, následne pracovníci obecného úradu vykonajú zber a kovy odvezú na zberné miesto, odkiaľ budú odvezené zmluvnou organizáciou MP, a.s.

-         zmluvná organizácia vykoná zber podľa potreby, najmenej 2 x do roka,

 

  1.  20 02 01 biologicky rozložiteľný komunálny odpad – O

-         vzniká v domácnostiach fyzických osôb

-          

Patria sem:

a)  zelený odpad zo záhrad , dvorov, verejných priestranstiev, cintorína, parkov a pod.(20 02 01), sem patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie ( aj domáce).

 b)  biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb (20 01 08), patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orechov, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe, a pod. jedlé oleje a tuky (20 01 25),

c)  iné biologicky rozložiteľné komunálne odpady - papier a lepenka (20 01 01), textílie (20 01 25), drevo (20 01 37, 20 01 38), kal zo septikov (20 03 04).

 Zber z rodinných a bytových domov sa uskutoční počas vegetačného obdobia. Zber uskutočnia pracovníci obecného úradu traktorom ZETOR s vlečkou . Zber prevedú pracovníci nasledovne:

 

-         občan vyloží pred bránu rodinného domu zelený odpad umiestnený na igelitovej plachte , prípadne ho uloží do plastového vreca alebo do nádoby, z ktorej pracovníci odpad vyložia na vlečku a odpad vyvezú na zberné miesto v obci Bzovík. Odtiaľ ho odvezie zmluvná organizácia MP a.s.

-         zelený odpad z verejných priestranstiev obce a cintorína sa bude zberať a vyvážať na obecné kompostovisko priebežne podľa potreby od jarných mesiacov do konca vegetačného obdobia,

-         konáre zo stromov RD na požiadanie občanov spracujú pracovníci obecného úradu štiepkovačom na štiepku, ktorú použijú na kúrenie v RD, alebo bude odvezená traktorom s vlečkou na obecné kompostovisko, Termín zberu je vopred vyhlásený MR.

-         Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad občan odovzdá v uzavretom obale a jedlé oleje a tuky v uzavretej plastovej fľaši.

 

Zakazuje sa sypať biologicky rozložiteľný komunálny odpad do okolia miestneho potoka a iných vodných zdrojov!

B. Drobný stavebný odpad a objemný odpad

 

- patria na zberné miesto a do veľkorozmerných kontajnerov v rámci zberu veľkorozmerných, resp. objemných odpadov. Nepatria ku kontajnerom na bežný komunálny odpad.

 

K drobnému stavebnému odpadu patria v malom množstve zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod., ide o odpad, ktorý vzniká z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej FO. Ak FO vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3) objedná si na obecnom úrade odvoz takéhoto odpadu na zberné miesto ( kontajner alebo vo vreciach) za osobitnú odplatu, ktorá nie je súčasťou miestneho poplatku za KO.

Ak bežné udržiavacie práce alebo rekonštrukciu rodinného domu vykonáva pre FO právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, nejde o drobný stavebný odpad, ale o stavebný odpad a pôvodcom je ten, kto tieto práce pre FO vykonáva.

 

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový KO v obci. Sú to hlavne: nábytok, kreslá, matrace, okná, dvere, nádoby, plechové rúry, opotrebované pneumatiky a pod.

 

Obec zabezpečuje 2 x do roka zber a prepravu drobného stavebného odpadu a objemného odpadu veľkoobjemovým kontajnerom a to v čase jarného a jesenného upratovania.

Termín zberu bude vopred oznámený reláciou v MR.

 

Obec zabezpečuje 2 x do roka zber a prepravu použitých batérií a akumulátorov.V prípade potreby môžu občania použité akumulátory a batérie doniesť na zberné miesto na obecnom úrade. Zber a prepravu vykoná zmluvná organizácia MP, a.s., ktorá má oprávnenie na nakladanie s takýmto odpadom. V prípade prenosných použitých batérií a akumulátorov občania môžu tieto odovzdať aj distribútorovi batérií a akumulátorov.

Obec vydáva zákaz dávať akumulátory a batérie iným subjektom (pouliční zberači) !

 

-         odpadové motorové a mazacie oleje

-         obec zabezpečí najmenej 2x do roka zber a prepravu týchto olejov podľa požiadaviek občanov, termín zberu bude vopred oznámený MR. Ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov a nie o odpadové motorové oleje z podnikateľskej činnosti.

 

Obec podľa potreby zabezpečí aj zber farbív, chemikálií a iných nebezpečných odpadov najmenej 2 x do roka podľa požiadaviek občanov. Termín zberu bude oznámený reláciou v MR.

Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín, a drevín, umelé hnojivá, pracie a čistiace prostriedky, drevo obsahujúce nebezpečné lásky, handry znečistené olejom, farbami, obaly z nebezpečných látok a pod.

 

C -  Zložky KO, pre ktoré je triedený zber dobrovoľný

 

1.   20 01 10 šatstvo - O

2.   20 01 11 textílie - O

-         na zber opotrebovaného šatstva je určená zberná nádoba na šatstvo umiestnená pred obecným úradom počas celého roka. Vhodné na zber sú: čisté a suché šatstvo(všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.),

-         zber starých, poškodených a nepotrebných textílií sa uskutoční podľa požiadaviek občanov . Termín zberu a zberné miesta budú občanom vopred oznámené miestnym rozhlasom.

 

3.   19 08 05 kaly z ČOV - O

likvidáciu zabezpečuje vlastník ČOV – obec Bzovík podľa potreby, najmenej 2 x do roka na kompostovisko Bzovík (BROD), objednaním si dopravného prostriedku na vývoz kalov.

 

4.   20 03 04 kal zo septikov a žúmp - O

majitelia, nájomcovia, správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie kalov a to objednávkou na prepravu podľa potreby organizáciou VEOLIA, a.s. závod Zvolen, alebo Marius Pedersen, a.s. Veľký Krtíš.

Termín vývozu si každý občan dohodne sám.

 

       5. viacvrstvové kombinované materiály - O

sú tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. Môžu sa zbierať samostatne, ale aj v rámci plastov

           alebo kovov. Obec ich zbiera v rámci plastov 1 x mesačne, ale je potrebné ich triediť    

           osobitne do modrého vreca.

 patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.

nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

 

D - Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

 

-         jedná sa o zložky komunálneho odpadu, ktoré sa povinne zbierajú oddelene, ale na náklady iného subjektu ako obec.

-         Nepatria do kontajnerov na zmesový komunálny odpad!

 

- elektroodpad z domácností:

- patria sem: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

 

- nepatria sem: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, vírivky a pod.

     

-         žiarivky a svietidlá

patria sem: lineárna žiarivka, (neónka), kompaktná žiarivka ( úsporná žiarovka), svietidlá – umiestnené voľne, zabudované do stien, vreckové svietidlá, LED svetelné zdroje.

 

-         humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami

sú časťou komunálnych odpadov, ale ich zber je upravený v zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.

Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu, je potrebné ich odovzdávať do verejných lekární!

 

 

III.ČASŤ

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

 

článok 6

 Poplatková povinnosť

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia platia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia.

 

článok 7

Pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia

O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.

 

 

článok 8

Výpočet poplatku

Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených podľa zákona č. 401/1998 Z.z. § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčinu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci. Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja je do 15.2. príslušného kalendárneho roka.

                                                      

IV. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 9

Sankcie a oznamovacia povinnosť

Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47,48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch, alebo o trestný čin.

 

( 1 ) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO sú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady č. 5/2012.

( 2 ) Obec prejednáva priestupky v OH a ukladá pokuty za priestupky.

Priestupku sa dopustí ten, kto:

-         zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom,

-         uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou,

-         nesplní oznamovaciu povinnosť,

-         neposkytne obcou požadované údaje,

-         nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore so zákonom,

( 3) Obec poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce, a o harmonograme vývozu odpadov.

článok 10

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č 3/2011.

 

článok 11

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 70/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

Emília Kohútová

starostka obce

 

                                                           

                                                                                                       

 

Schválené: 13.12.2012

replica watches uk

Vyvesené:  14.12.2012

tag heuer replica

 

 

 

HORE