E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

Vážení občania, s príchodom ochladenia a neskôr chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

 

         Preto je potrebné, aby ste dbali na to, že komín na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

a)     raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

b)     raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

c)     raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.

 

        Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plynné palivo, tak kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov. V prípade, ak je pripojený spotrebič na tuhé palivo s takýmto tepelným výkonom, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace. 

 

        Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniami alebo ju môže vykonávať prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, kominára.

 

Okrem správneho čistenia a kontroly komínov, dymovodov a palivových spotrebičov je za účelom predchádzania vzniku požiaru ďalej potrebné: 

1.     Dbať na dostatočný prívod vzduchu, kde väčšina spotrebičov potrebuje ku svojej správnej funkcii dostatočné množstvo vzduchu, preto treba dbať na požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii.

2.     Dbať na bezpečné odvedenie spalín do priestoru dymovodu a následne komína, kde je dôležitá jeho správna inštalácia.

3.     Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný.

4.     Dbať na dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností palivového spotrebiča od horľavých materiálov aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla.  

5.     Dbať na používanie nehorľavých ochranných clôn a ochranných podložiek, kde tieto clony a podložky chránia steny a podlahu a bránia vzniku požiaru od sálavého tepla spotrebiča a od náhodne vypadnutých častí paliva.

6.     Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi.

7.     Nie sú povolené žiadne „domáce“ úpravy a zásahy do spotrebičov; týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiaru, výbuchu či inej nežiaducej udalosti.

 

NEZABUDNITE !

Čistenie a kontrola komína

je povinnosťou každého občana a ak to nezvládnete sami,

ponechajte to na odborníka – kominára.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 11. 2023  Plagát - Vykurovacia sezóna 2023 - A4-1554 kB [pdf]
08. 11. 2023  Plagát - Vykurovacia sezóna 2023 - A4-2566 kB [pdf]

HORE