E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN, ktorým sa určuje školský obvod pre obec Bzovík

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č. 1/2015

ktorým sa určuje školský obvod

pre obec Bzovík

 

 

Obec Bzovík podľa ods.1 §6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s použitím ods.11 §4 čl. XII. zákona NR SR č.416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a v zmysle ods.1 a ods.2 §8 zákona NR SR č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov určuje školské obvody takto:

Čl.1

Základné ustanovenia

1.Účelom tohto VZN v zmysle § 8 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vymedziť školský obvod ZŠ s MŠ Bzovík.

Čl.2

Školský obvod základnej školy

2.Školským obvodom Základnej školy s Materskou školou Bzovík , Bzovík 136, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou, je celé katastrálne územie obce Bzovík ročník 1-9. Do školského územia obce Bzovík sú pričlenené tieto obce: Čekovce, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Trpín

Dolné Mladonice, Horný Badín, Dolný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok, Drienovo, Zemiansky Vrbovok, Uňatín, Litava, Horné Mladonice

3.Obec Bzovík uzavrie dohodu o školskom obvode základnej školy s uvedenými obcami, ktoré budú prílohou tohto VZN.

4. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Zákonný zástupca žiaka sa môže rozhodnúť, že žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť do 10 dní riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko .

Čl.3

Doprava žiakov

Obec Bzovík je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Bzovík. Obec Bzovík zriadila spoločný školský obvod s  obcami : Čekovce, Jalšovík, Kozí Vrbovok, Trpín, Dolné 

Mladonice Horný Badín, Dolný Badín, Selce, Čabradský Vrbovok, Drienovo, Zemiansky Vrbovok, Uňatín, Litava, Horné Mladonice, ktoré nie sú zriaďovateľmi základnej školy. Podľa § 8 ods.6 zákona je škola v obci, s ktorou má obec zriadený spoločný školský obvod a v ktorej bude žiak plniť povinnú školskú dochádzku, povinná z prostriedkov štátneho rozpočtu uhradiť zákonnému zástupcovi žiaka cestovné náklady na dopravu žiaka do tejto školy vo výške ceny autobusovej dopravy, ak nezabezpečí dopravu žiaka inak.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tomto VZN podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a samospráve.

2. Toto VZN bolo schválené OZ Bzovík dňa 28.10.2015 , uznesením č. 39/2015 a nadobúda účinnosť 15.dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

 

Návrh VZN č. 1/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.03.2015

Návrh VZN č. 1/2015 bol zvesený z úradnej tabule dňa 30.03.2015            

Schválené VZN č. 1/2015 zverejnené na úradnej tabuli dňa 24.11.2015

Schválené VZN č. 1/2015 zvesené z úradnej tabule dňa 08.12.2015

 

VZN č. 1/2015 nadobúda účinnosť 08.12.2015

 

Boris SEDMÁK

starosta obce

 

 

HORE