E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

„Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko“ - zrušené

Vážený potenciálny dodávateľ, dňa 27.8.2020 obec Bzovík zverejnila na svojom webovom sídle zákazku s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác pre projekt "Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko"  v obci Bzovík. V nadväznosti na zverejnenú výzvu vás týmto informujeme, že z dôvodu zmeny okolností, ktoré boli v čase vyhlásenia danej výzvy na predkladanie ponúk kľúčové, obec Bzovík ako verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)  týmto  r u š í  zákazku s nízkou hodnotou vyhlásenú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenú pod číslom:VO-PT/2020/003 – Rekonštrukcia TKv zmysle bodu 20. Výzvy na predkladanie ponúk.


O následnom opätovnom vyhlásení výzvy budeme informovať na našom webovom sídle www.obecbzovik.sk.

HORE