E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zrušenie vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk

Vážený uchádzač,

dňa 06.03.2021 obec Bzovík zverejnila na svojom webovom sídle zákazku s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác pre projekt"Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko"  v obci Bzovík.

V nadväznosti na zverejnenú výzvu Vás týmto informujeme, že z dôvodu zmeny okolností – konkrétna zmena okolností spočíva v plánovanej zmene prílohy výzvy na predkladanie ponúk (výkaz výmer), ktorá bude do nasledovného vyhlásenia výzvy zmenená v nadväznosti na stavebno – technickú špecifikáciu jednotlivých častí daného projektu - sa obec Bzovík rozhodla predmetnú výzvu na predkladanie ponúk zrušiť.

Obec Bzovík ako verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)  týmto  r u š í  zákazku s nízkou hodnotou vyhlásenú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenú pod číslom:VO-PT/2020/003 – Rekonštrukcia TKv zmysle bodu 20. Výzvy na predkladanie ponúk.


O následnom opätovnom vyhlásení výzvy Vás budeme informovať e-mailom a bude tiež zverejnená na našom webovom sídle www.obecbzovik.sk.

HORE