E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zelený odpad

Informácie pre občanov ohľadom zberu zeleného odpadu

Pravidlá nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom z bytových a rodinných domov v obci Bzovík

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO):

-         zelený odpad zo záhrad, dvorov, sem patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov,  vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Tento odpad je vhodný na kompostovanie.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO):

-         od fyzických osôb (kuchynsky odpad) patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb,  škrupinky z orechov, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom a pod. Tento odpad je vhodný do kompostu.

Prioritným spôsobom nakladania s BRO a BRKO je kompostovanie v domácich kompostéroch!

Pre účely domáceho kompostovania obec Bzovík zabezpečí domácnostiam dodanie štyroch kusov drevených paliet na svojpomocnú výrobu dreveného kompostéra. Požiadavku na dodanie paliet nahláste na telefónnom čísle 045 55 193 98 u pani Pavlendovej.

Zber zeleného odpadusa pre FO z rodinných a bytových domov uskutoční počas vegetačného obdobia, t.j.od 1.4. do 31.10.príslušného kalendárneho roku pravidelne1 až 2 krátv mesiacipodľa harmonogramu.

Zber uskutočnia pracovníci obecného úradu traktorom s vlečkou nasledovne:

Občan vyloží pred bránu rodinného domu  BRO alebo BRKO umiestnený na igelitovej plachte, prípadne ho uloží do plastového vreca alebo do nádoby, z ktorej pracovníci odpad vyložia na vlečku a následne vyvezú na kompostovisko v obci Bzovík.

Biologicky rozložiteľný odpad (BRO)  a BRKO je potrebné separovaťna jednotlivé zložky samostatne:

-         konáre (drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov)

-         piliny, drevná štiepka, hobliny

-         tráva, burina, kvety, lístie, drevný popol

-         orechové lístie

-         pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina

-         BRKO

V prípade neroztriedenia odpadu na jednotlivé zložky – nebude odpad odvezený!

Je zakázané ukladať  BRO a BRKO  do zberných nádob na zmesový KO, do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber vybraných druhov odpadov alebo ho spaľovať. 

Žiadame občanov aby neukladali BRO a BRKO na verejné priestranstvá, do okolia miestneho potoka a iných vodných zdrojov.

Každá domácnosť má nárok na vývoz biologicky rozložiteľného odpadu v objeme jedného metra kubického ročne.

 

Drevený odpad – konáre (drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov), piliny, drevná štiepka, hobliny – je možné odvážať aj do areálu RD Jalšovík do firmy pána Hudeca (0908 230 290).

Harmonogram vývozu zeleného odpadu v obci Bzovík – 2023:

Mesiac

Deň

September

25.9. - pondelok

Október

2.10. - pondelok

 

16.10. - pondelok

 

30.10. - pondelok

November

6.11. - pondelok

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
20. 09. 2023  BRKO v2211 kB [pdf]

HORE