E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č.8/2012

                    verejnej kanalizácii a odpadových vodách     

 

Obec Bzovík, Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a zákona NR SR č, 364/2004 Z. z. o vodách a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (vodný zákon)

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Bzovík č.8/2012

 

Článok 1

Verejná kanalizácia a odpadové vody

§ 1

Úvodné ustanovenie

Toto VZN ustanovuje povinnosti majiteľov nehnuteľností (FO, PO) na území obce pri výstavbe kanalizačných prípojok, vypúšťaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie, ďalej ustanovuje práva vlastníka verejnej kanalizácie, spoplatňovať odvedenie a spracovanie odpadových vôd (stočné) v čističke odpadových vôd (ČOV).

§ 2

Základné pojmy

1)   Verejnou kanalizáciou sa rozumie prevádzkovo samostatný súbor objektov na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem, odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Súčasťou verejnej kanalizácie je aj prívodné potrubie a zariadenia na tomto potrubí, ktoré je umiestnené pod verejnou kanalizáciou a chodníkom, vyúsťuje do hlavného potrubia a bolo vybudované na náklady vlastníka verejnej kanalizácie.

 

2)   Kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu.

 

3)   Odpadovou (splaškovou) vodou sa rozumie voda obsahujúca rôzny podiel odpadových vôd z domácností a zariadení služieb.

 

4)   Voda z povrchového odtoku (dažďová voda) je voda z atmosférických zrážok, dopadajúcich na pozemok a strechy nachádzajúce sa na tomto pozemku.

 

5)   Žumpa je zakrytá podzemná vodotesná nádrž bez odtoku na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

§ 3

Všeobecné ustanovenia

Vlastníkom a prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a ČOV je obec Bzovík. Verejná kanalizácia je vybudovaná v časti obce bytovky a nová ulica. Prevádzkovateľ vykonáva riadnu a pravidelnú údržbu verejnej kanalizácie a ČOV, prevádzkuje ju v súlade s predpismi, VZN obce, prevádzkovým poriadkom verejnej kanalizácie a podmienkami stanovenými na prevádzku v rozhodnutiach príslušných orgánov verejnej správy.

 

1)   Správa verejnej kanalizácie a ČOV:

Obec Bzovík ako vlastník verejnej kanalizácie a ČOV je povinná zabezpečiť:  

-         plynulé a bezpečné odvádzanie odpadových vôd a ich čistenie na ČOV

-         aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim pri čistení odpadových vôd nebolo ohrozené životné prostredie,

-         aby verejná kanalizácia a ČOV spĺňali technické požiadavky,

-         v časti obce, ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu umožniť novým občanom pripojenie na verejnú kanalizáciu a ČOV,

-         sledovať akosť a merať množstvo odpadových vôd vypúšťaných z ČOV do povrchových vôd,

-         umožniť prístup k verejnej kanalizácii a ČOV oprávneným osobám,

-         evidovať a poskytovať údaje orgánom verejnej správy na úseku verejnej kanalizácie,

 

2)   Stočné:

-         za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí FO alebo PO vlastníkovi verejnej kanalizácie stočné. Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

-         výška stočného je určená paušálnym poplatkom 5 EURna 1 osobu a jeden kalendárny rok,

-         vyúčtovanie stočného sa vykonáva 1x za rok. V prípade zmeny sa vyúčtovanie vykoná len ku dňu zmeny stočného.

-         Stočné sa uhrádza v hotovosti do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu v prospech prevádzkovateľa,

 

3)   Vývoz a zneškodňovanie odpadových vôd zo žúmp a ČOV:

-         v miestach, kde nie je vybudovaná verejná kanalizácia sa odpadové vody odvádzajú do žúmp, vybudovaných v zmysle stavebného povolenia. Zneškodňovanie odpadov sa zabezpečuje na vlastné náklady vlastníka nehnuteľností odvozom fekálnym vozom. Vývoz zabezpečuje zmluvný subjekt Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. závod Zvolen, Žiar nad Hronom.

-         Odpad zo žúmp a septikov je zakázané vypúšťať do vodných tokov, miestnych rigolov a na vlastné alebo cudzie pozemky,

 

4)   Priestupky:

-         priestupku na úseku verejnej kanalizácie sa dopustí ten, kto vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy,

-         každý občan je povinný počínať si tak, aby nepoškodzoval svojou činnosťou verejnú kanalizáciu, inak zodpovedá za škodu ktorú tým spôsobil,

-         k bezprostrednej ochrane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie pred poškodením sa vymedzuje pásmo ochrany verejnej kanalizácie a verejného vodovodu, a to: 1,5 m pri VK a VV do priemeru 500 mm,

 

5)   V pásme ochrany je zakázané:

-         vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie, ktoré by zamedzovali prístup k VK alebo ohrozili technický stav,

-         vysádzať trvalé trávne porasty,

-         umiestňovať skládky,

-         v miestach, kde je vybudovaná VK je zakázané povoľovať výstavbu žumpy,

 

Za neuposlúchnutie zákazu môže obec vyrubiť pokutu podľa zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z. a novely zákona č. 286/2012 Z. z..

 

Článok 2

Zákon o vodách a o priestupkoch (vodný zákon)

§ 4

Ochrana povrchových a podzemných vôd

1)   Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach:

 

-         povolenie na odber povrchových a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby   domácností, zmenu a odstránenie vodných stavieb,

-         je príslušná povoľovať vodnú stavbu

-         vedie evidenciu o vodách,

 

2)   Každý občan (FO,PO) sa musí správať tak, aby svojím konaním nespôsobil znečisťovanie vodných tokov a vodných nádrží, nepoškodzoval ich zariadenie a neohrozoval život v nich sa nachádzajúcich živočíchov a rastlín.

 

3)   Zakazuje sa:

Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto:

 

-         vysádza, stína a odstraňuje stromy a kry v korytách na pobrežných pozemkoch alebo ťaží riečny materiál z pozemkov tvoriacich koryto bez povolenia orgánom štátnej vodnej správy alebo v rozpore s ním,

-         umýva motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo v odkrytých podzemných vodách,

-         mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, alebo ukladá predmety na miestach, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku,

-         poškodzuje vodné stavby a ich funkcie najmä tým, že ťaží zeminu  z ochranných hrádzí, vysádza na nich dreviny, pasie na nich alebo preháňa cez ne hospodárske zvieratá, jazdí po nich motorovými vozidlami,

-         poškodzuje ciachy, vodočty, vodomery a iné meracie zariadenia a poškodzuje výstražné tabule,

 

4)   Za uvedené priestupky môže obec udeliť pokutu podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. a novely zákona č. 286/2012 Z. z. o správnych poplatkoch.

§5

Záverečné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 70/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013

                                                                                                   

Emília Kohútová                                              

starostka obce

 

Schválené: 13.12.2012

Vyvesené:  14.12.2012

HORE