E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č.7/2012o  určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiakazákladnej školy, dieťa materskej školy a dieťaškolského zariadenia na rok 2013

Obecný úrad, Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Bzovík č. 7/2012

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy, materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území obce Bzovík, ktorých zriaďovateľom je obec, ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom ; výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia;

2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).

3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto nariadenia je a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzovík

Článok 3

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Bzovík na rok 2013 sa na školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.09.2012, ktoré sú prijaté do školy a školského zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia školy a školského zariadenia.

2) Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri základnej škole sa rozpisujú podľa predpokladaného počtu jedál vydaných žiakom v základnej škole.

3) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy je nasledovná:

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2013 v €

Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1

1705

Dieťa školského klubu detí

330

Vydané jedlo pre žiaka základnej školy v zmysle bodu 2

110

Výpočet dotácie na rok 2013

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadenia

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 dot. na žiaka x počet=zariadenie

Dieťa materskej školy v zmysle bodu 1

1705 x 27 = 46 035 €

Dieťa školského klubu detí

  330 x 87 = 28 710 €

Vydané jedlo pre žiaka základnej školy v zmysle bodu 2

110 x 260 =  28 600 €

Predpokladaná dotácia na rok 2013

                  103 345 €

4) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne vo výške 1/12 stanoveného rozpisu. 

5) Rozpis finančných prostriedkov sa prehodnotí podľa stavu detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík k 15.9.2013.

Článok 4

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík

1) Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte školy a školského zariadenia ( MŠ, ŠKD, ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík nesmie prekročiť 10 % súčtu tarifných miezd všetkých zamestnancov školy a školského zariadenia.

2) Obec Bzovík pre prípad nepredvídateľných okolností, napr. zhodnotenie majetku, zmena právnej úpravy, havarijný stav tvorí rezervu finančných prostriedkov vo výške – 0,00 €

3) Dotácie na odchodné a odstupné vyplácané podľa osobitných predpisov budú poskytované maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

4) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2013 podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu z obcou Bzovík.

5) Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci rok.

6) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2013, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.2013.

7) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude obec Bzovík postupovať v zmysle osobitných predpisov.

Článok 5

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č 6/2011.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č.70/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

Emília Kohútová, starosta obce                            

Schválené:13.12.2012

rolex replica watches

Vyvesené: 14.12.2012

omega replica watches

HORE