E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík

č. 6/2011

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2012

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 6 ods. 12 písm. d) a g) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení Obce Bzovík.

Článok 1

Základné ustanovenia

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku poskytnutia a spôsob použitia dotácie na prevádzku a mzdy, materskej školy a školského zariadenia (školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej školy) zriadených na území obce Bzovík, ktorých zriaďovateľom je obec, ktoré je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1) Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a príplatky vyplácané pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom ; výdavky na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia;

2) Dotácia na prevádzku je určená na bežné výdavky škôl a školských zariadení špecifikovaných v článku 1 tohto nariadenia a zahŕňa výdavky za tovary a služby definované Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii v kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a v kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky).

3) Prijímateľom dotácie pre školy a školské zariadenia špecifikované v článku 1 tohto nariadenia je a) škola a školské zariadenie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bzovík

Článok 3

Výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík

1) Objem finančných prostriedkov v rozpočte Obce Bzovík na rok 2012 sa na školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík rozpisuje podľa počtu detí a žiakov k 15.09.2011, ktoré sú prijaté do školy a školského zariadenia na základe právoplatného rozhodnutia školy a školského zariadenia.

2) Finančné prostriedky pre školskú jedáleň pri základnej škole sa rozpisujú podľa predpokladaného počtu jedál vydaných žiakom v základnej škole.

3) Ročná výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia a vydané jedlo pre žiaka základnej školy je nasledovná:

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadeniaVýška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka na rok 2012 v €
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 13670,98
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 11865,58
Dieťa školského klubu detí361,08
Vydané jedlo pre žiaka základnej školy v zmysle bodu 2120,36

Výpočet dotácie na rok 2012

Dieťa, žiak podľa kategórie školy, školského zariadeniaVýška dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 dot. na žiaka x počet=zariadenie
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 11865,58 x 25 = 46.639,50 €
Dieťa materskej školy v zmysle bodu 13670,98 x 1 = 3.670,98 €
Dieťa školského klubu detí361,08 x 76 = 27.442,08 €
Vydané jedlo pre žiaka základnej školy v zmysle bodu 2120,36 x 256 = 30.812,16 €
Predpokladaná dotácia na rok 2012108.564,72€

4) Dotácie sú poskytované spravidla mesačne vo výške 1/12 stanoveného rozpisu. V prípade krátenia podielových daní , obecné zastupiteľstvo schvaľuje mesačnú minimálnu dotáciu vo výške 7400€.

5) Rozpis finančných prostriedkov sa prehodnotí podľa stavu detí a žiakov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík k 15.9.2012.

Článok 4

Použitie dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v škole a v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík

1) Objem mzdových prostriedkov na odmeny zamestnancov v rozpočte školy a školského zariadenia ( MŠ, ŠKD, ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bzovík nesmie prekročiť 10 % súčtu tarifných miezd všetkých zamestnancov školy a školského zariadenia.

2) Obec Bzovík pre prípad nepredvídateľných okolností, napr. zhodnotenie majetku, zmena právnej úpravy, havarijný stav tvorí rezervu finančných prostriedkov vo výške – 0,00 €

3) Dotácie na odchodné a odstupné vyplácané podľa osobitných predpisov budú poskytované maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

4) Dotáciu možno použiť do konca rozpočtového roka 2012 podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu z obcou Bzovík.

5) Súčasťou vyúčtovania je predloženie ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci rok.

6) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12.2012, je prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce 31.12.2012.

7) Pri nedodržaní pravidiel a podmienok použitia dotácie na mzdy a prevádzku bude obec Bzovík postupovať v zmysle osobitných predpisov.

Článok 5

Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ Bzovík č. 41/2011

2) Všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Bzovík.

Emília Kohútová
starostka obce

Vyvesené dňa: 24.11.2011

breitling replica
Schválené dňa: 12.12.2011

rolex replica

HORE