E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č. 6 /2015

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1

Predmet poplatku

Poplatok sa platí za:

a)   činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,

b)   činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,

c)   triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

d)   náklady spojené s nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,

e)   náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods.8 zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.)

f)    drobné stavebné odpady,

§ 2

Poplatník

Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len nehnuteľnosť),

b) právnická osoba, , ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

§3 

Platiteľ poplatku

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a)   vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b)   správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec,

§ 4

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti

1)   Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 tohto nariadenia.

2)   Poplatková povinnosť zaniká dňom zániku skutočností uvedených v § 2 tohto nariadenia a to napr.:

a)   dňom odhlásenia sa z trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území obce alebo vyradením z evidencie obyvateľov,

b)   dňom prevodu a prechodu vlastníctva nehnuteľností nachádzajúcich sa na území obce na základe predloženého výpisu z listu vlastníctva,

c)   dňom zániku nájomného vzťahu k nehnuteľnosti na území obce, doložením dokladu o ukončení nájomnej zmluvy,

d)   dňom ukončenia podnikateľskej činnosti na území obce, predložením oznámenia o ukončení podnikateľskej činnosti,

e)   ukončením činnosti PO, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

f)    predložením iného dokladu, potvrdzujúceho zánik poplatkovej povinnosti,

§ 5

Sadzba poplatku

1)   Obec Bzovík ustanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba poplatku je pre: fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt 0,0384€ na osobu a  kalendárny deň (14,02 € za osobu a kalendárny rok).

2)   fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 0,0384€ za osobu a kalendárny deň ( 14,02 €/za osobu a rok),

3)   fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný účel ako na podnikanie je súčin sadzby poplatku 0,0384€ a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok vynásobený koeficientom l ( 14,02 € za zamestnanca a rok),

4)   Obec Bzovík ustanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba poplatku pre

poplatníka, ktorý užíva nehnuteľnosť na poskytovanie reštauračných a iných pohostinských služieb podľa § 2 ods. c) 0,0135€ za miesto (počet stoličiek) za predchádzajúci kalendárny rok a kalendárny deň.

5)   Obec Bzovík ustanovuje poplatok za FO – študenta, ktorý je z dôvodu štúdia ubytovaný mimo územia obce 0,0192€ za osobu a rok, ktorá predloží potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní v študentskom domove alebo internáte.

6)   Obec Bzovík ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálneho odpadu 0,0366€ za jeden liter komunálnych odpadov.

7)    Obec Bzovík ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu pre FO  0,0350€ za jeden kilogram drobného stavebného odpadu.

§ 6

Určenie poplatku

1) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu, ukazovateľ produkcie a kalendárny deň.

2) Obec určuje poplatok za kalendárny rok ako:

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa § 2 písmena a) tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať,

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a priemerného počtu zamestnancov vynásobený koeficientom l, ak ide o poplatníka podľa § 2 písmeno b) a c) tohto nariadenia,

c) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a počet miest na poskytovanie reštauračných a iných pohostinských služieb, ak ide o poplatníka podľa § 2 písmeno c) tohto nariadenia,

d) pre FO sa poplatok za drobný stavebný odpad vypočíta ako súčin hmotnosti drobného stavebného odpadu odovzdaného v zbernom dvore , ktorý bude počas roka 2016 zazmluvnený a sadzby poplatku za drobný stavebný odpad,

§ 7

Oznamovacia a evidenčná povinnosť

1)   Každý poplatník je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si do 30 dní oznamovaciu povinnosť  vyplývajúcu z § 80 zákona NR SR č.582/2004 Z.z.

2)   PO alebo podnikateľ si môže uplatniť v príslušnom zdaňovacom období          množstvový zber na základe prihlášky na množstvový zber do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia,

3)   Typy zberných nádob:

a)   nádoba s objemom 110 l,

b)   kontajner s objemom 1100 l,

c)   plastové vrecia

§ 8

Určenie a platenie poplatku

1) Obec v zmysle § 98 zákona č.582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

2) Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.

3) Poplatník označí platbu poplatku variabilným symbolom uvedeným vo výrokovej časti rozhodnutia.

4) Ak vznikne preplatok z dôvodu zrušenia trvalého pobytu FO v obci alebo v prípade úmrtia FO bude tento vrátený na požiadanie platiteľovi poplatku, v prípade úmrtia pozostalým.

§9

Zníženie alebo odpustenie poplatku

1)    Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži alebo odpustí poplatníkovi uvedenému v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá predloží hodnoverné doklady že:

a)    počas kalendárneho roka sa  viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce alebo sa počas celého zdaňovacieho obdobia nezdržiava na území obce,

b)    deťom do 15 rokov , ak je rodina sociálne odkázaná a žije v hmotnej núdzi,
2)    Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:

-         pracovné víza

-         potvrdenie o štúdiu

-         potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku v ktorom sa uplatňuje úľava

-         doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia

-         potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí

-         potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava

-         potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci

-         sobášny list

-         potvrdenie o výkone trestu

-         potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom zariadení mimo územia obce

-         rodný list dieťaťa a čestné prehlásenie rodiča

-          potvrdenie z ÚPSVaR, že rodina je sociálne odkázaná a žije v hmotnej núdzi,

3) Poplatník predloží doklady do 31.1. príslušného zdaňovacieho obdobia.

4) V prípade, že doklad nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad možno  vo výnimočných situáciách nahradiť čestným prehlásením. Obec  zruší vyrubený poplatok rozhodnutím.

§ 10

Záverečné ustanovenie

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Bzovík č. 3/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo sa na tomto VZN uznieslo dňa: 15.12. 2015 uznesením č.        /2015.

Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1. 2016

 

VZN vyvesené:  16.12.2015

VZN zvesené : 30.12.2015

 

Boris Sedmák

Starosta obce

 

HORE