E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o odpadoch - dodatok

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Bzovík č. 3/2011 o odpadoch

 

II.ČASŤ

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK

 

 

Komunálny odpad a jeho zložky

 

a)     Druhy KO z podskupiny separovane zbierané frakcie KO:

1.     20 01 01 papier a lepenka         

2.     20 01 02 sklo

3.     20 01 10 šatstvo

4.     20 01 11 textílie

5.     20 01 39 plasty

6.     20 01 40 kovy

7.     Ostatné zložky KO, ktoré sú nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch a elektroodpad

b)     Druhy KO, z podskupiny odpad zo záhrad a domácností:

1.     20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

2.     20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady

c)     Iné KO:

1.     20 03 01 zmesový KO

2.     20 03 04 kal zo septikov

3.     19 08 05 kaly z ČOV

4.     20 03 07 objemný odpad

              5.   DSO a SO

 

Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek

 

a)     Separovaný zber odpadov je delenie odpadov podľa druhov alebo oddeľovanie odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z.z. Katalóg odpadov ako samostatné druhy odpadov.

b)     Pôvodca odpadu je povinný komunálny odpad separovať. Vyseparované zložky komunálneho odpadu sa zbierajú a separujú v obci nasledovne:

1. 20 01 01 papier a lepenka      O

 -  zbierajú sa noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy bez dosiek, adresáre, lepenky a pod. ( nesmú obsahovať iné prímesy a nečistoty)

-   interval vývozu je podľa požiadaviek občanov, najmenej 2 x do roka.

-   obec zabezpečí informovanosť občanov o dátume vývozu. Zberné miesta a presný termín zberu budú oznámené vopred miestnym rozhlasom (MR),  

2. 20 01 02 sklo           O

-   zbiera sa počas celého roka čisté biele a farebné sklo, fľaše bez kovového záveru, poháre, tabuľové sklo a pod. ( nesmie obsahovať keramiku, porcelán, žiarovky, žiarivky a pod.)

-   na zber skla sú v obci určené veľkoobjemové kontajnery tzv. zvony zelenej farby umiestnené na 2 zberných miestach, 1 ks pri bytovkách v novej ulici a 2 pred obchodom Potraviny COOP Jednota v centre obce. Odtiaľ je sklo odvážené 6 x do roka firmou Marius Pedersen, a.s. (MP)

3. 20 01 10 šatstvo     O

-   na zber opotrebovaného šatstva sú určené zberné nádoby umiestnené pred obecným úradom počas celého roka. Sem môžu občania donášať čisté šatstvo

 (vhodné na ďalšie použitie, charitu a pod).

4.  20 01 11 textílie    O

-    zber starých, poškodených a nepotrebných textílií sa uskutoční podľa požiadaviek občanov ( najmenej 2 x do roka). Termín zberu a zberné miesta budú občanom vopred oznámené miestnym rozhlasom.

5.   20 01 39 plasty    O

-     zbierajú sa nápojové PET- fľaše bez rozdielu farby. Každá domácnosť na požiadanie dostane na Obecnom úrade vrece (počet podľa potreby) modrej farby.

Dátum zberu vyhlási obec vopred miestnym rozhlasom. Pôvodca odpadu vyloží modré vrece na dostupné miesto pred bránu rodinného domu, odkiaľ ho pracovníci Obecného úradu zoberú a dovezú na zberné miesto (zberný dvor za starým obecným úradom) kde budú vrecia uložené. Odtiaľ ich odvezú pracovníci zmluvnej organizácie MP, a.s.

-    zber vykonáva zmluvná organizácia 6 x do roka.

6   20 01 40 kovy  O

-    sem patria čisté kovové obaly od potravín, plechovky od nápojov, konzervy, tégliky od paštét, uzávery od zaváranín, hliníkové fólie, vrchnáky z fliaš, kovový šrot a pod.(nepatria sem kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií a kovové obaly kombinované a iným obalom napr. zubné pasty a pod.)

-     na zber malých kovov dostala každá domácnosť priesvitné vrece, ktoré je potrebné dopraviť do zberného dvora na obecný úrad, väčší odber je potrebné nahlásiť na obecný úrad, následne pracovníci obecného úradu vykonajú zber a kovy odvezú do zberného dvora, odkiaľ budú odvezené zmluvnou organizáciou MP, a.s.

-     zmluvná organizácia vykoná zber podľa potreby, najmenej 2 x do roka,

7.   zber vytriedeného nebezpečného odpadu a elektroodpad

 zabezpečí obec 2 x do roka, termín zberu a zberné miesta budú občanom vopred oznámené MR, 

Odpad zo záhrad a domácností:

1.  20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad  O

 -   patrí sem zelený odpad zo záhrad , dvorov, verejných priestranstiev, cintorína, parkov a pod. Zber z rodinných a bytových domov sa uskutoční na požiadanie občanov najmenej však 2 x do roka a to v čase jarného a jesenného upratovania. Zber uskutočnia pracovníci obecného úradu traktorom ZETOR s vlečkou alebo veľkoobjemovým kontajnerom LIAZ (VOK).Zber prevedú pracovníci nasledovne:

-    občan vyloží pred bránu rodinného domu zelený odpad umiestnený na igelitovej plachte , prípadne ho uloží do plastového vreca alebo do nádoby, z ktorej pracovníci odpad vyložia na vlečku a odpad vyvezú na kompostovisko v obci Bzovík (BROD).

-     zelený odpad z verejných priestranstiev obce a cintorína sa bude zberať a vyvážať na obecné kompostovisko priebežne podľa potreby od jarným mesiacov do konca vegetačného obdobia,

-      konáre zo stromov RD na požiadanie občanov spracujú pracovníci obecného úradu štiepkovačom na štiepku, ktorú použijú na kúrenie v RD, alebo bude odvezená traktorom s vlečkou na obecné kompostovisko,

2.  20 02 03 iné biologicky rozložiteľné odpady     O

-    každá domácnosť likviduje odpad z domácností (kuchyne) v domácich kompostéroch a získanú zložku použije späť do záhrad,

Zakazuje sa sypať biologicky rozložiteľný odpad do okolia miestneho potoka a iných vodných zdrojov!

 

Iné KO:

1.   20 03 01 zmesový KO    O

-     zber sa uskutočňuje podľa harmonogramu pravidelne každé 2 týždne – 26 x do roka, Na zber sú určené zberné nádoby sivé - 110 l (KUKA NÁDOBY) a 8 ks 1100 l veľkoobjemových kovových kontajnerov umiestnených pred bytovkami, obecným úradom a v cintoríne. Každý občan si vyloží zbernú nádobu na dostupné miesto – pred bránu rodinného domu, odkiaľ odpad zoberú pracovníci zmluvnej organizácie MP, a.s. Zber sa uskutočňuje systémom zber od domu k domu.

-     v čase upratovania rodinných domov môže každá domácnosť uložiť KO okrem KN aj do vriec – počet najviac 4 vrecia, ku kuka nádobe, pokiaľ je KO viac je potrebné zabezpečiť si vývoz odpadu veľkoobjemovým kontajnerom na obecnom úrade,

2.    20 03 04    kal zo septikov a žúmp  O

-      majitelia, nájomcovia , správcovia žúmp a septikov sú povinní na vlastné náklady zabezpečiť zneškodňovanie kalov a to objednávkou na prepravu podľa potreby organizáciou VEOLIA, a.s. závod Zvolen. Termín si musí každý dohodnúť sám.

3.    19 08 05 kaly z ČOV     O

-      likvidáciu zabezpečuje vlastník ČOV – obec Bzovík najmenej 2 x do roka na kompostovisko Bzovík (BROD), objednaním si dopravného prostriedku na vývoz kalov,

4.    20 03 07  objemný odpad   O

-      pre KO veľkých rozmerov (sedačky, kreslá, gauče a pod.), zabezpečí obec najmenej 2 x do roka (jar, jeseň), veľkoobjemový kontajner (VOK). Termín pristavenia kontajnera bude oznámený MR.

-      pri veľkom upratovaní v rodinnom dome (veľké množstvo KO) si môžu občania na požiadanie objednať VOK, ktorý im bude pristavený na dobu nakládky kontajnera a následne bude odpad vyvezený na skládku zmluvnej organizácie MsPS Krupina.

V tomto prípade je VOK poskytnutý na vlastné náklady objednávateľa.

5. Drobný stavebný odpad a jeho zložky:

-         sem patria odpady prevažne zo stavieb (DSO a SO) a demolácií ako zemina, kamenivo, výkopová zemina a ich zmiešané odpady, ktoré nesmú obsahovať nebezpečné látky,

-         vývoz je zabezpečený obcou Bzovík veľkoobjemovým kontajnerom podľa potreby, najmenej 2 x v roku na požiadanie občanov alebo organizácií. DSO a SO bude následne vyvezený na skládku zmluvnej organizácie MsPS Krupina.

 

Tento Dodatok k VZN č.3/2011 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa: 05.11.2012

 

Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Bzovík

 

V Bzovíku, dňa: 06.11.2012

 

Dátum vyvesenia: 06.11.2012                                                     

 

Emília Kohútová

Starostka obce                            

 swiss replica watches

HORE