E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o odpadoch

Obec Bzovík na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f), g) a m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojitosti s § 6 ods. 1 cit. zákona a § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík č. 3/2011

  o odpadoch

 

I. ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel úpravy

( 1 ) Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zaistenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

( 2 ) Toto VZN sa vydáva s cieľom určiť vhodný systém zberu odpadov na území intravilánu a extravilánu obci a jeho zavedením zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za účelom:

a) ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru , kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.

b) ustanoviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi ( § 39 ods.4 zákona o odpadoch ), najmä o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

( 1 ) Podľa zákona o odpadoch:

a) Komunálne odpady (ďalej len KO) sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp , alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb a fyzických osôb.

b) Drobné stavebné odpady (ďalej len DSO) sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej osoby, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.

c) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

d) Pôvodca odpadu je každý, koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

e) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

f) Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov.

g) Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú inú nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností uvedených v prílohe č. 4. zákona o odpadoch.

( 2 ) Podľa zákona o miestnych poplatkoch je platiteľom poplatku:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť„)

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v obci na účel podnikania

§ 3

Všeobecné pravidlá nakladania s odpadmi

( 1 ) Systém zberu odpadov v rozsahu ustanovenom týmto VZN sa vyhlasuje za záväzný systém na celom katastrálnom území obce Bzovík.

( 2 ) Iné nakladanie s KO a DSO ( najmä premiestňovanie nádob z určených stanovíšť, ich používanie a iné účely , poškodzovanie, svojvoľné vytváranie skládok, vyberanie, alebo odnášanie zložiek odpadu zo zberných nádob ... ) sa prísne zakazuje. Zákaz sa nevzťahuje na :

  • organizované akcie triedeného zberu ( zber papiera na školách a pod. ) poriadané po dohode s organizáciou poverenou zberom.

( 3 ) Obec je na základe žiadosti povinná zaviesť množstvový zber , u takej právnickej osoby alebo podnikateľa , ktorý preukáže , že:

a) Množstvo ním vyprodukovaných komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je presne merateľné. ( Preratúva sa objem zbernej nádoby a počet vývozov)

b) Komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú až do ich odvozu vhodne zabezpečené pred stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.

II.ČASŤ

SYSTÉM ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU A JEHO ZLOŽIEK

§ 4

Komunálny odpad a jeho zložky

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými zložkami KO :

a) Druhy KO, z podskupiny separovane zbierané frakcie KO :

1. 20 01 01 papier a lepenka

2. 20 01 02 sklo

3. 20 01 39 plasty

4. Ostatné zložky KO, ktoré sú nebezpečnými odpadmi v zmysle zákona o odpadoch a elektroodpad.

b) Druhy KO, z podskupiny odpad zo záhrad a domácností :

1. 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad

c) Iné KO :

1. 20 03 01 zmesový KO

2. 20 03 04 kal zo septikov

 

§ 5

Zber, preprava a zneškodňovanie KO a jeho zložiek

( 1 ) Držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob ( vriec) zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky podľa § 4 tohto VZN.

( 2 ) Zberné nádoby sú vo vlastníctve platiteľa poplatku, prípadne obce, alebo fyzickej alebo právnickej osoby.

( 3 ) Všetci pôvodcovia sú povinní sa stať účastníkmi systému zberu KO.

( 4 ) Noví platitelia poplatku sú povinní prihlásiť sa na Obecný úrad najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa stávajú platiteľmi poplatku .

( 5 ) V zastavanom území sa určuje :

a) povinná štruktúra zberných nádob pre platiteľov z rodinného domu a bytového domu je sivá nádoba 110 l na zber zmesového komunálneho odpadu.

b) Pre separovaný zber zložiek KO sú určené vrecia, plasty (modrá) nádoby, prípadne veľkoobjemové kontajnery označené symbolmi „ sklo „ - ( zelená ). Plasty a sklo 6 krát do roka.

Pôvodcovia a držitelia zložiek KO a elektroodpadu ho zbierajú donáškovým spôsobom. Miesto a čas zberu jednotlivých vyseparovaných zložiek odpadu bude obec pravidelne zverejňovať.

§ 5a

Povinnosti organizácie poverenej na nakladanie s KO :

a) v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch uzavrieť s obcou Bzovík zmluvu na nakladanie s odpadmi na dobu neurčitú.

b) zabezpečiť vývoz zberných nádob podľa potreby, doba medzi jednotlivými vývozmi nesmie byť dlhšia ako:

  • pri 110 l nádobách - 14 dní
  • pri 1 100 l nádobách - 14 dní
  • udržiavať čistotu zberných miest , najmä v prípadoch, že došlo k preplneniu zberných nádob, zabezpečiť aj vyčistenie okolia zberného miesta
  • v opodstatnených prípadoch podľa § 3, ods. 3 zabezpečiť u pôvodcu odpadu množstvový zber

 

 

§ 6

Kal zo septikov a žúmp

( 1 ) Ustanovenie pre zber a zneškodňovanie kalov zo septikov sú záväzné pre celú obec.

( 2 ) Majitelia septikov a žúmp, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodňovanie kalov v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

III. ČASŤ

ODPAD ZO ZÁHRAD, LAZOV, REKREÁCIE

§ 7

Zhromažďovanie, preprava a miesta pre zber odpadu

( 1 ) Zhromažďovanie KO v obci je zabezpečené u pôvodcov. Jeho odvoz je zabezpečený traktorom z vlečkou a nákladným autom LIAZ s veľkoobjemovým kontajnerom.

( 2 ) Na odľahlých lokalitách je komunálny odpad zbieraný do plastových vriec a vyvážaný v pravidelných intervaloch.

IV. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 8

Sankcie

Porušenie tohto VZN je podľa okolností priestupkom podľa ust. § 45, 47,48 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení noviel, alebo v prípade právnickej osoby správnym deliktom podľa ust. § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení noviel, ak nejde o priestupok, prípadne správny delikt podľa iného zákona, najmä podľa ust. § 78 a § 80 zákona o odpadoch, alebo o trestný čin.

§ 9

( 1 ) Podrobnosti určovania miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie KO a DSO budú upravené vo VZN o miestnych poplatkoch v súlade s ust. čl. III zákona o odpadoch v náväznosti na ust. § 10d zákona o miestnych poplatkoch v znení noviel.

( 2) Informácie : Obecný úrad zabezpečí :

a) podrobnú informovanosť o rozsahu triedenia a harmonograme

§ 10

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením

2/ Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Bzovík.

V Bzovíku dňa: 12.12.2011

Dátum vyvesenia: 13.12.2011                                                                  

                                   

Emília Kohútová

starostka obce 

 

 

HORE