E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o miestnych daniach

Obec Bzovík v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5, 6 § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582 / 2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík

č. 2/2011

o miestnych daniach

 

Článok 1

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1

1) Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012 tieto miestne dane:

a) daň za psa

b) daň za užívanie verejného priestranstva

c) daň za ubytovanie

d) daň za predajné automaty

e) daň za nevýherné hracie automaty

Článok 2

DAŇ ZA PSA

§ 2

Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území obce Bzovík. Predmetom dane za psa nie je:

  • pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
  • pes so špeciálnym výcvikom ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

§ 3

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je:

  • vlastníkom psa alebo
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 4

Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je:

  • za psa v rodinných domoch v obci 4,97 €/rok
  • za psa v rodinných domoch mimo obce - lazy 3,31 €/rok
  • za psa v podnikateľskom objekte: PO a FO podnikateľ 33,19 €/rok

§ 5

Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 6

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

2) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 7

Platenie dane

Správca dane vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Článok 3

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 8

Predmet dane

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom obce Bzovík sú všetky priestranstvá v jej katastrálnom území okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo pri ktorých sú fyzické osoby a právnické osoby ich správcami, alebo časť ktorú obec Bzovík prenajala. K nim patria najmä cesty, miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, záhrady, trávnaté plochy, plochy verejnej zelene, športoviská a pod.

§ 9

Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

§ 10

Základ dane

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.

§ 11

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzby dane za osobitné užívanie verejného priestranstva takto:

1) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb - 8,29 €/m²/deň(počas konania obecných trhov a jarmokov.)

2) umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb - 0,82 €/m²/deň(umiestnenie predajných stánkov v obci.)

3) umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj - 3,31 €/m²/deň

4) zariadenia cirkusu – 6,63 €/m²/deň

5) umiestnenie lunaparku a iných atrakcií - 9,95 €/m²/deň

6) umiestnenie skládky tuhých palív a stavebného materiálu -0,16 €/m²/deň( po uplynutí piateho dňa odo dňa umiestnenia skládky)

7) trvalé parkovanie vozidla – 0,09 €/m²/deň

8) umiestnenie betónovej, drevenej, plechovej prenosnej garáže alebo skladu na materiál

do 25 m² - 16,59 €/rok
nad 25 m² - 33,19 €/rok

§ 12

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva

Od dane je oslobodené užívanie verejného priestranstva:

a) za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej celý výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely,

b) za umiestnenie zariadenia ekologického charakteru na zber separovaného odpadu a druhotných surovín (kontajnery a pod.) a za umiestnenie zberných nádob na komunálny odpad,

§ 13

Vznik a zánik daňovej povinnosti

1) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

2) Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný predložiť oddeleniu daní rozhodnutie o povolení osobitného užívania verejného priestranstva vydaného oddelením ŽVPaRR MsÚ pri tých spôsoboch užívania osobitného priestranstva, kde to toto nariadenie určuje, v ostatných prípadoch povolí osobitné využitie verejného priestranstva pracovník správcu dane pri ohlasovaní osobitného využitia verejného priestranstva.

3) Ak daňová povinnosť zanikne a daňovník oznámi túto skutočnosť správcovi dane do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.

§ 14

Platenie dane

Daň je splatná pred začatím užívania verejných priestranstiev. Ak ide o trvalé užívanie verejných priestranstiev, zaplatí daňovník vymeranú daň do 15. marca bežného roka, v prípade dočasného užívania je povinný uhradiť daň naraz za celý ohlásený a dohodnutý čas.

Článok 4

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 15

Základ dane

1) Základom dane je počet prenocovaní za odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovanie,

2) Sadzba dane na osobu a prenocovanie - 0,33 €

3) Daňovník je povinný viesť písomnú evidenciu o počte osôb a prenocovaní za sledované daňové obdobie, Daň za pobyt je splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.

Článok 5

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 16

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

§ 17

Sadzba dane

Sadzba dane je za jeden predajný automat za kalendárny rok:

a) 16,59€za predajný automat s najviac 10 – tými druhmi tovaru,

b) 33,19€za predajný automat s viac ako 10 – tými druhmi tovaru.

§ 18

Ohlasovacia povinnosť

1) Daňovník je povinný umiestnenie automatu hlásiť OcÚ Bzovík dňom umiestnenia,

2) Prevádzkovateľ je povinný označiť automat štítkom s uvedením týchto údajov:

  • názov firmy
  • adresu
  • dátumom umiestnenia a začatia prevádzkovania

§ 19

Platenie dane

1) Daňová povinnosť vzniká dňom umiestnenia predajného automatu,

2) Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Článok 6

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 20

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

c) Sadzba dane je za jeden nevýherný hrací prístroj -33,19€/ rok

d) Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Spoločné a záverečné ustanovenie

1) Na vznik alebo na zánik poplatkovej povinnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia ak toto VZN neustanovuje inak.

2) Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu z tohto VZN správca dane mu môže uložiť pokutu v zmysle zákona SNR č. 511/1992 Zb. O správe daní a poplatkov § 35.

3) Zároveň sa ruší VZN č. 2/2010

4) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

Schválené: 12.12.2011

Vyvesené: 13.12.2011

V Bzovíku dňa 13.12.2011

 

Emília Kohútová
starostka obce

replica watches

HORE