E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecné záväzné nariadenie obce Bzovík

č. 4/2011

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o , že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zavádza s účinnosťou od 1. januára 2012:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

§ 1

Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

§ 2

Poplatník

Poplatníkom je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha ( ďalej len nehnuteľnosť)

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

§ 3

Platiteľ poplatku

Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

§ 4

Vznik poplatkovej povinnosti

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 tohto nariadenia.

§ 5

Sadzba poplatku

1) Obec Bzovík stanovuje paušálny poplatok, kde základná sadzba poplatku je pre:

a) fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt 0,0355 €za osobu a kalendárny deň ( 13,00€ /za osobu a rok),

b) fyzickú osobu, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť0,0355 €za osobu a kalendárny deň ( 13,00€/ za osobu a rok),

c) fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania, alebo na iný účel ako na podnikanie je súčin sadzby poplatku 0,0355 €a kalendárny deň a priemerný počet zamestnancov za predchádzajúci kalendárny rok vynásobený koeficientom 1 (13,00 € za zamestnanca a rok),

d) fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na poskytovanie reštauračných a iných pohostinských služieb 0,0133 €za miesto za predchádzajúci kalendárny rok a kalendárny deň,

2) Obec Bzovík stanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere komunálneho odpadu a drobného odpadu na 0,0325 €za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

§ 6

Určenie poplatku

1) Poplatok sa platí za príslušný kalendárny rok a určuje sa za osobu a kalendárny deň.

2) Obec určuje poplatok za kalendárny rok ako:

a) súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok, počas ktorého má alebo bude mať poplatník podľa § 2 písmena a tohto nariadenia v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorého nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať

b) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a priemerného počtu zamestnancov vynásobený koeficientom l, ak ide o poplatníka podľa § 2 písmeno b) a c) tohto nariadenia

c) súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní za príslušný kalendárny rok a počet miest na poskytovanie reštauračných a iných pohostinských služieb, ak ide o poplatníka podľa § b) a c) tohto nariadenia

§ 7

Oznamovacia a evidenčná povinnosť

1) Každý poplatník, resp. platiteľ je povinný zapojiť sa do systému zberu komunálneho odpadu a splniť si ohlasovaciu povinnosť vyplývajúcu z § 80 zákona č.582/2004 Z.z. a to do jedného mesiaca:

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok

b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti

c) od skončenia príslušného kalendárneho roka, za ktorý platil poplatok v prípade, ak došlo k zmene už nahlásených údajov ohlásiť obci:

- svoje meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, vzťah k nehnuteľnosti, ak je poplatníkom osoba podľa § 2 písm. a). Poplatník v zmysle § 2 písmeno b) a c) tohto nariadenia ohlási názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, miesta prevádzok na území obce, IČO, ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá podniká, uvedie aj rodné číslo, číslo účtu, z ktorého bude plniť poplatkovú povinnosť

- identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosti poplatníka

- údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa § 6 tohto nariadenia, spolu s ohlásením predloží aj doklady potvrdzujúce uvádzané údaje

2) V prípade neoznámenia všetkých skutočností potrebných pre výpočet poplatku, správca poplatku vychádza z posledne jemu známych údajov alebo vyrubí poplatok podľa pomôcok.

§ 8

Vyrubenie a platenie poplatku

1) Poplatok obec poplatníkovi vyrubí platobným výmerom za príslušný kalendárny rok. Poplatok je splatný v dvoch rovnakých splátkach a to do 30. apríla a 31.augusta príslušného kalendárneho roka.

2) Ak poplatková povinnosť pre poplatníka podľa § 2 vznikla v priebehu roka, je platobný výmer splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

§ 9

Zníženie poplatku

1) Obec zníži sadzbu poplatku pre poplatníka uvedeného v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na 0,01775 €ak poplatník preukáže

a) že sa v určenom období dlhodobo t.j. 6 po sebe nasledujúcich mesiacov zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,

b) že z dôvodu štúdia alebo výkonu zamestnania je ubytovaný mimo územia trvalého pobytu ( napr. študenti, a pod.)

2) Ak poplatník požaduje zníženie poplatku, predloží do 31.1.2012 doklady, ktoré odôvodňujú zníženie poplatku. Ak údaje rozhodujúce pre zníženie poplatku nastanú v priebehu kalendárneho roka, poplatník je povinný uvedené skutočnosti ohlásiť najneskôr do 31.8 .daného kalendárneho roka. Ak si poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.8., nárok na zníženie poplatku za toto zdaňovacie obdobie zaniká.

3) Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku:

 • pracovné víza
 • potvrdenie o štúdiu vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • potvrdenie o ubytovaní u študentov, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
 • potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
 • potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava

§ 10

Odpustenie poplatku

1) Obec poplatok odpustí v plnej výške poplatníkovi uvedenému v § 2 tohto nariadenia a to fyzickej osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a ktorá:

a) sa počas kalendárneho roka zdržiava na území obce menej ako 30 dní a 3 a viac rokov je mimo územia obce z dôvodu pobytu v zahraničí, ( napr. pracovný pobyt, študijný pobyt a pod)

b) deťom do 15 rokov, ak je rodina sociálne odkázaná a žije v hmotnej núdzi,

2) Ak poplatník požaduje odpustenie poplatku predloží do 31.1.2012 doklady, ktoré odôvodňujú odpustenie poplatku. Podmienky uvedené v bode 1 musí poplatník spĺňať na celé určené obdobie.

3) Akceptovateľné doklady k odpusteniu poplatku:

 • pracovné víza,
 • potvrdenie o štúdiu v zahraničí, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
 • potvrdenie o ubytovaní študentov, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
 • potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí,
 • potvrdenie zamestnávateľa, vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava,
 • sobášny list,
 • potvrdenie z ÚPSVaR, že rodina je sociálne odkázaná a žije v hmotnej núdzi, dva krát ročne.

V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj ich preklad. V doklade musí byť uvedený dátum od kedy do kedy bol (bude) poplatník v zahraničí.

§ 11

Záverečné ustanovenia

1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a zák. SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia v obecnom zastupiteľstve s účinnosťou od 1.1.2012.

Schválené: 12.12.2011

Vyvesené: 13.12.2011

V Bzovíku dňa 13.12.2011

 

Emília Kohútová
starostka obce

replica watches

HORE