E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzné nariadenie obce v Bzovíku č.3/2012

miestnej dani z nehnuteľností

 

Obec Bzovík, Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov

sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia Obce Bzovík č.3/2012

 

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Úvodné ustanovenie

Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

§ 2

Základné ustanovenie

1.     Obec Bzovík ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2013miestnu daň z nehnuteľností.

2.     Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..

§ 3

Predmet úpravy VZN

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorázahŕňa:

a)   daň z pozemkov,

b)   daň zo stavieb,

c)   daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

Časť II.

Daň z pozemkov

§4

Daňovník

1)   Daňovníkom dane z pozemkov je

a)   vlastník pozemku,

b)   správca pozemku,

2)   Daňovníkom dane z pozemkov je

a)   fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,

b)   nájomca, ak

1)   nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej 5 rokov a nájomca je zapísaný v katastri,

2)   má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,

3)   má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a),

4)   Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

5)   Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 5

Hodnoty pozemkov

Správca dane ustanovuje na území obce Bzovík hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za

a)   0,3096EUR / m2 – orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady,

b)   0,0783EUR / m2 – trvalé trávne porasty

c)   1,85EUR / m2 - záhrady

d)   0,16EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy

e)   1,85EUR /m2 – zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy

f)    18,58EUR / m2 – stavebné pozemky.

§ 6

Sadzba dane

1.     Správca dane určuje pre pozemky na území obce Bzovík, okrem sadzby určenej podľa ods. 2/ a 3/ tohto paragrafu ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 0,25%

 b) záhrady 0,25%

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,25%

c)  lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,25%

d)  stavebné pozemky 0,25%.

2.     Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25%

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,25%.

§7

Výpočet dane z pozemkov

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane podľa § 5 a ročnej sadzby dane z pozemkov podľa § 6.

Časť III.

Daň zo stavieb

§8

Daňovník

1)   Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo správca stavby

2)   Pri stavbách spravovaných SPF, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

3)   Ak nemožno určiť daňovníka podľa odsekov 1 a 2, daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

4)   Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. 

§ 9

Sadzba dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

1.     Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:

a)  0,039EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu

b)  0,039EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

c)  0,132EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d)  0,132EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov

e)  0,039EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu

f)  0,331EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou

g) 0,132EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).

2.     Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

§ 10

Výpočet dane zo stavieb

1)   Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

2)   Ak ide o viacpodlažnú stavbu, daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie. Do počtu ďalších podlaží pri výpočte danie zo stavieb viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

3)   Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu a sadzby na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin poštu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

Časť IV.

Daň z bytov

§11

Daňovník

1)   Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru

2)   Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

§ 12

Sadzba dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:

a)   0,037EUR – byty v bytových domoch

b)   0,037EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely

c)   0,331EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť.

§13

Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

Článok V.

Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 14

Oslobodenie od dane z nehnuteľností

1.     Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:.

a)   pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky,

b)   pozemky v chránených areáloch, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov a pozemky vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany,

c) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

§ 15

Suma dane, ktorú správca dane nevyrubí

Obec Bzovík ako správca dane z nehnuteľností ustanovuje, že daň v úhrne najviac do 1 EURA nebude vyrubovať

§ 16

Zrušovacie ustanovenia

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bzovík č 1/2011.

§ 17

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 13.12.2012 uznesením č. 70/2012 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2013.

 

Emília Kohútová

Starostka obce

 

Schválené: 13.12.2012

Vyvesené: 14.12.2012                                                                

 

                                                                                                      

 

Sadzby dane z nehnuteľností rok 2013

 

Daň z pozemkov

Druh pozemku

hodnota pozemku v €/m2

sadzba v %

daň v €/m2

hodnota pozemku v Sk/m2

sadzba v %

daň v Sk/m2

 

 

 

 

 

 

 

orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady

0,3096

0,25

0,0007

9,33

0,25

0,0233

trvalé trávne porasty

0,0783

0,25

0,0001

2,36

0,25

0,0059

záhrady

1,85

0,25

0,0046

56

0,25

0,14

lesné pozemky na ktorých sú hospod. lesy a rybníky

 

 

 

 

 

 

 s chovom rýb a ostatné hosp. vodné plochy

0,16

0,25

0,0004

5

0,25

0,0125

zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85

0,25

0,0046

56

0,25

0,14

stavebné pozemky

18,58

0,25

0,0464

560

0,25

1,4

pozemky, na ktorých sú zariadenia na výrobu

 

 

 

 

 

 

elektriny zo slnečnej energie:

 

1,25

 

 

1,25

 

- orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady

0,3096

1,25

0,0038

9,33

1,25

  0,1166 

- trvalé trávne porasty

0,0783

1,25

0,0009

2,36

1,25

   0,0295 

- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

1,85

1,25

0,0231

56

1,25

  0,7000 

 

Daň zo stavieb

Druh stavby

sadzba dane v €/m2

sadzba dane v Sk/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stavby na bývanie

0,039

1,20

 

 

 

 

stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky 

0,039

1,20

 

 

 

 

stavby rekreačných a záhradkárskych chát 

0,132

4

 

 

 

 

samostatne stojace garáže

0,132

4

 

 

 

 

priemyselné stavby

0,039

1,20

 

 

 

 

stavby na ostatnú podnik. a zárobkovú činnosť  

0,331

10

 

 

 

 

ostatné stavby

0,132

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daň z bytov

sadzba dane v €/m2

sadzba dane v SK/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byty

0,037

1,12

 

 

 

 

Nebytové priestory
omega replica watches

0,037

1,12

 

 

 

 

Nebytové priestory slúžiace na podnikanie alebo na inú zárobkovú činnosť
swiss replica watches

0,331

10,00

 

 

 

 

HORE