E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015

 

 

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E B Z O V Í K

č. 1 / 2014

O  D A N I Z  N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015

 

Obec Bzovík v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 5,  6 a 7 § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 17a, § 98, § 98b ods. 5, § 99e ods. 9 a § 103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e

 

§ 1

Základné ustanovenie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z h o d l o, že v nadväznosti na § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov z a v á d z a  s účinnosťou od 1. januára 2015 d a ň z  n e h n u t e ľ n o s t í.

 2.  

Daň z nehnuteľností tvorí:

a) daň z pozemkov

b ) daň zo stavieb

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Bzovík v zdaňovacom období roku 2015.

 

D A Ň Z  P O Z E M K O V

 

§ 2

Základ dane

 

Správca dane ustanovuje na území obce Bzovík hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za:

 

a) ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady0,3096 € /m2,

b) trvalé trávnaté porasty0,0783 € /m2 ,

c) záhrady1,85 €/m2,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy0,16 €/m2,

e) zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy1,85 €/m2,

f) stavebné pozemky18,58 € /m2,

g) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb 18,58 €/m2,

 

§ 3

Sadzba dane

 

 1. Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

 

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty0,25 %

 2. záhrady0,25 %

 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy0,25 %

 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy0,25 %

 5. stavebné pozemky0,25 %

 

 1. Správca dane určuje na pozemky, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty1,25 %

 2. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy1,25 %

 1. Správca dane určuje na pozemky , na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok ročnú sadzbu dane z pozemkov 1,25 %

 

D A Ň Z O  S T A V I E B

§ 4

Sadzba dane

 

 

1) Správca dane na území celej obce Bzovík určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy vo výške:

 

a) 0,039 € za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,039 €za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

c)0,132 €za chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,

d) 0,132€ za samostatne stojace garáže,

e)0,132€ za stavby hromadných garáží,

f)0,039 € za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu ,

g) 0,331 €za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou ,

h) 0,132 €za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h).

 

2) Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie

0, 033 €za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia .

 

 

D A Ň Z  B Y T O V

§ 5

Sadzba dane

 

 

1) Správca dane určuje na území celej obce ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

 

a) 0,037 €za byty v bytových domoch

b) 0,037 €za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely

c) 0,331 €za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť

 

§ 6

Oslobodenie od dane

 

(1) Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:

 

 1. pozemky, na ktorých sú cintoríny, urnové háje a rozptylové lúky,

 2. pozemky vo vyhlásených ochranných pásmach s tretím a štvrtým stupňom ochrany, a pozemky

nachádzajúce sa v chránených areáloch, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov

 1. pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

 

 

 

1

 

§ 7

Suma dane,ktorú správca dane nevyrubí

 

Správca dane ustanovuje, že daň najviac v úhrne do sumy1 euronebude vyrubovať ani vyberať.

 

 

 

 

§ 8

Záverečné ustanovenie

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností platné na rok 2014 č 2/2013 zo dňa 12.12.2013

 

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností na rok 2015 uznieslo dňa 06.11.2014

 

 

§ 9

Účinnosť

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

 

 

 

VYVESENÉ: 07.11.2014 ZVESENÉ: 22.11.2014

 

 

 

 

 

........................................................

Emília Kohútová

starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORE