E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

VZN o dani z nehnuteľnosti

Obec Bzovík v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, 5, 6, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2 a 3, § 17 ods. 2, 3, 4 a 7, § 20 ods. 4, § 21 ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bzovík

o dani z nehnuteľností č. 1/2011

o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Bzovík

Článok 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

§ 1

1) Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 98 zákona č.582 /2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie , ktorým upravuje podrobne podmienky ukladania dane z nehnuteľností.

2) Daň z nehnuteľností zahŕňa:

a) daň z pozemkov

b) daň zo stavieb

c) daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Článok 2

DAŇ Z POZEMKOV

§ 2

Základ dane

1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,3096 €/m2.

2) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu trvalé trávnaté porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2. Hodnota pôdy uvedená v prílohe č. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 0,0783 €/m2.

3) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej za 1m2 podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Správca dane ustanovuje hodnotu pôdy pre lesné pozemky na ktorých sú hospodárske lesy ak nie je preukázaná znaleckým posudkom 0,14 €/m2.

4) Základom dane z pozemkov pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pozemku zistenej za 1m² podľa platných predpisov o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Správca dane ustanovuje hodnotu pôdy pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy ak nie je preukázaná znaleckým posudkom 0,16 €/m2.

5) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrady, zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1m². Hodnota pôdy uvedená v prílohe č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je 1,85 €/m2.

6) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu stavebné pozemky je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m² a hodnoty pôdy za 1m². Správca dane ustanovuje pre stavebné pozemky hodnotu pôdy 18,58 €/m2.

§ 3

Sadzba dane

Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady vo výške 0,25 %

b) trvalé trávne porasty vo výške 0,25 %

c) záhrady vo výške 0,25 %

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,25 %

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy vo výške 0,25 %

f) zastavané plochy a nádvoria vo výške 0,25 %

g) stavebné pozemky vo výške 0,25 %

h) ostatné plochy vo výške 0,25 %

Článok 3

DAŇ ZO STAVIEB

§ 4

Sadzba dane

1) Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,039 €za stavby na bývanie a drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,039 €za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c) 0,132 €za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

d) 0,132 €samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,

e) 0,039 €priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby súžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

f) 0,331 €stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g)0,132 €ostatné stavby.

2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,033 €za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Článok 4

DAŇ Z BYTOV

§ 5

Základ dane

1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy alebo nebytového priestoru v m2.

§ 6

Sadzba dane

1) Správca dane na území celej obce určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:

a) 0,037 €za byty

b) 0,037 €za nebytové priestory.

Článok 5

VYRUBOVANIE DANE

§ 7

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 1 € nebude vyrubovať ani vyberať.

Článok 6

PLATENIE DANE

§ 8

1) Správca dane určuje platenie vyrubenej dane takto:

- vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná v dvoch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.05. a do 31.08. bežného roka za ktorý sa daň vyrubuje.

2) Daň nižšia ako 20 € je splatná naraz o do 31.05. bežného roka za ktorý sa daň vyrubuje.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

§ 9

1) Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku sa na tomto všeobecne záväznom nariadení o dani z nehnuteľností uznieslo dňa 12.12.2011. V ostatnom sa správa dane riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2) Zároveň sa ruší VZN 1/2010

3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

Schválené: 12.12.2011

Vyvesené:swiss replica watches13.12.2011

V Bzovíku dňa 13.12.2011

 

Emília Kohútová
starostka obce rolex replica watches

HORE