E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Dodatok VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

Dodatok č. 1 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

Týmto dodatkom sa dopĺňa VZN obce Bzovík č. 7/2012, ktorým sa určuje výška príspevku za zabezpečenie záujmového vzdelávania pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v obci Bzovík, ktoré navštevujú Centrá voľného času mimo územia obce Bzovík, vo výške 60,00€ ročne na jedno dieťa na 1 krúžok.

Príspevok obec poskytne pre CVČ počas školského roka v štvrťročných intervaloch.

Rodič dieťaťa písomne doloží obci potvrdenie z CVČ, že dieťa centrum navštevuje. /Rozhodnutie riaditeľa CVČ o prijatí dieťaťa do záujmového klubu na šk. rok 2012/13/

V Bzovíku, 20.januára 2013

 

Schválené : 07.februára 2013

Uznesenie číslo 75/2013

 

EmíliaKohútová, starostka obce

 

HORE