E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Bilancovanie roku 2023

Milí spoluobčania, keďže rok 2023 je na konci , je tu čas bilancovania.

Preto mi dovoľte zhodnotiť uplynulý rok z pohľadu obce Bzovík. Rok 2023 sme začali s pomerne veľkou neistotou, predovšetkým vzhľadom na ceny elektrickej energie, ktoré stúpli do závratnej výšky. Vďaka viacerým úsporným opatreniam, ktoré vám neboli vždy veľmi príjemné, sme sa s týmto problémom popasovali a celkový účet za elektrickú energiu by nemal byť až v takej výške, ako sme predpokladali na začiatku roka.

V rámcikultúrno-spoločenských podujatísme zrealizovali všetky naplánované, aj nenaplánované podujatia (stolnotenisový turnaj, obecná zabíjačka, Bzovícky jarmok, Deň matiek, Guľáš majster spojený s dňom detí, Mesiac úcty k starším, Mikuláš, Zábavné noci v knižnici). Zásluhu na tom však nemajú len zamestnanci obce a obecné zastupiteľstvo, ale významnou mierou pomohli mnohí z vás, bez ktorých by sa to nepodarilo. Chcem vám touto cestou veľmi pekne poďakovať a poprosiť o vašu pomoc aj v ďalšom období.

Počas roka 2023 sme pripravili viacerožiadostí o nenávratný finančný príspevokz rôznych fondov.

Prvým projektom podávaným vo februári bol projekt s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budov Základnej školy Bzovík“, v rámci ktorého sme žiadali o dotáciu na zateplenie budov a opravy striech oboch budov základnej školy. Dlhé obdobie sme nemali informáciu o výsledku našej žiadosti, až 14.12. nám prišlo oznámenie o schválení našej žiadosti vo výške 400 000 €. Preto nás v budúcom roku čaká realizácia týchto stavebných úprav základnej školy.

Ďalšia žiadosť podávaná v apríli tohto roka mala názov „Riešenie migračných výziev v obci Bzovík“, bola zameraná na zníženie finančných dopadov na našu obec, vyplývajúcich z migračnej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Na základe schválenia uvedenej žiadosti sme získali nenávratný finančný príspevok vo výške 7 800 €.

V poradí tretiu žiadosť sme podali na projekt s názvom „Doplnková cyklistická infraštruktúra Bzovík“, v rámci ktorej sme naplánovali vybudovanie elektrickej a vodovodnej prípojky na hrade, nabíjacích staníc pre elektrobicykle, verejných WC, a oddychovej zóny. Táto žiadosť nám nebola schválená. Podarilo sa nám však nájsť a sfunkčniť pôvodnú vodovodnú prípojku, ktorá bola vybudovaná v 80-tych rokoch minulého storočia.

V rámciplánovaného rozšírenia kapacity Materskej školysme obstarali projektovú dokumentáciu na prístavbu MŠ k existujúcemu objektu školskej jedálne a MŠ, v sume 5500 €. V súčasnom období prebieha stavebné konanie a následne v budúcom roku podáme žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti - Zvýšenie kapacít materských škôl.


Keďže je v našej obci záujem o výstavbu rodinných domov v smere na Uňatín, pokračujeme v prípravezámeru výstavby rozšírenia verejného vodovoduv tejto časti obce. Obstarali sme projektovú dokumentáciu s názvom „Bzovík – Vŕšok – rozšírenie vodovodu“ v stupnipre územné konanie, ktoré v súčasnom období prebieha. Keďže sa jedná o líniovú infraštruktúrnu stavbu, tento proces nebude jednoduchý a musíme počítať s veľkou časovou náročnosťou.

V súvislosti s rozvojom našej obce sme začali s obstarávanímÚzemného plánu obce. Doposiaľ prebehli všetky prípravné práce, boli nám dodané prieskumy a rozbory, ako aj krajinno-ekologický plán. V budúcom roku sa chystáme podať žiadosť o dotáciu, pomocou ktorej plánujeme financovať prípravu hlavnej časti územno-plánovacej dokumentácie.


V roku 2023 sme realizovali aj projekty, ktoré boli pripravené predchádzajúcim vedením obce, preto chcem poďakovať za ich prípravu predchádzajúcemu starostovi pánovi Sedmákovi ako aj predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu.

Prvým z týchto projektov je našaúčasťv národnom projekte Ľudia a Hrady, ktorý je realizovaný od októbra 2022 pod gesciou Ministerstva kultúry SR. Vďaka tomuto projektu sme mohli zamestnať celkovo až 29 nezamestnaných občanov, ktorí pracovali na obnove našej národnej kultúrnej pamiatky. Ak ste boli v poslednej dobe na našom hrade, určite ste si všimli náznakovo zrekonštruované múry v rámci areálu kláštora, taktiež múry a ochodze hradného opevnenia, kláštornú studňu či opravené schody. V rámci zvýšenia bezpečnosti bolo vyrobené a namontované zábradlie na zrekonštruované hradné múry. Vyrábali sme aj drevené šindle a čiastočne opravili strechu vstupnej bašty, a tiež zrekonštruovali podlahu v kaplnke. Práce na oprave hradu je ešte veľmi veľa a preto sa aj v budúcnosti budeme uchádzať o možnosť zapojenia sa do ďalšieho podobného projektu.