E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Bzovík ako prípad hodný osobitného zreteľa

HORE