E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Združenie FÉNIX - Spotrebiteľská poradňa

Združenie FÉNIX je občianske združenie so sídlom a kanceláriou v Lučenci, ktoré od roku 2014 aktívneposkytuje podporu, poradenstvo a odporúčania v oblasti ochrany práv spotrebiteľov. Pomoc je určená ľuďom, ktorí uzatvorili jednu alebo viacero úverových zmlúv s bankami alebo nebankovými spoločnosťami, t.j. tým, ktorí „si zobrali“ spotrebiteľský úver. Pohľadávky zo spotrebiteľských úverov sú neraz vymáhané v nezákonnej výške, alebo po uplynutí premlčacej doby aj inkasnými spoločnosťami. Poradenstvo poskytuje Združenie FÉNIX najmä v predsúdnom, resp. v mimosúdnom a súdnom konaní.

Združenie FÉNIX spolupracuje s viacerými subjektmi, vrátane mestských a obecných úradov a terénnych sociálnych pracovníkov.Poradenstvo poskytované cez Spotrebiteľskú poradňu je bezplatné a je určené predovšetkým ľuďom v sociálnom ohrození!

Poskytované poradenstvo sa týka najmä oblastí súvisiacich:

- so všeobecnou kontrolou právnej stránky úverových zmlúv (spotrebiteľské úvery a úvery na bývanie)

- s kontrolou úverovej dokumentácie pri kúpe auta na splátky v autobazári

- pri zrážkach zo mzdy, ktoré sú vykonávané na základe dohody o zrážkach zo mzdy (tzv. neexekučné zrážky zo mzdy)

- s povinnosťami bánk alebo nebankových spoločností vrátiť finančné prostriedky nezákonne získané od spotrebiteľa, ak úver nie je v súlade s príslušnými právnymi predpismi

- s posúdením zákonnosti postupu a oprávnenosti dražby domu alebo bytu dražobnou spoločnosťou (tzv. dobrovoľné dražby)

- v súdnom konaní na všeobecných aj rozhodcovských spotrebiteľských súdoch


Združenie FÉNIX odporúčame kontaktovať v prípade, ak:

- vám bola doručená súdna zásielka s Návrhom na vydanie platobného rozkazu alebo s Platobným rozkazom – je potrebné sa brániť v lehote 15 dní od prevzatia zásielky na pošte alebo u poštového doručovateľa

- vám bola doručená výzva na úhradu dlhu týkajúceho sa spotrebiteľského úveru

- vám bola doručená listina týkajúca sa spotrebiteľského úveru, ktorej nerozumiete

- vám bolo doručené Oznámenie o začatí výkonu záložného práva alebo o termíne konania dražby


Kontakty:Združenie FÉNIX, Komenského 2, Lučenec 


Mobil:0915 273 824, e-mail: kancelaria.fenix@gmail.com

FB:www.facebook.com/fenixzdruzenienaochranuapresadzovanieludskychprav

Web: www.fenixzdruzenie.sk


HORE