E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zámer odpredaja časti pozemku

Zámer odpredaja časti pozemku p. č. 62/2 KN-C, evidovaná na liste vlastníctva č. 525, evidovaná Okresným úradom Krupina, katastrálny odbor o výmere 59 m2 , pánovi Jurajovi Dudášovi a pani Slavke Dudášovej, Bzovík 272, 962 41 Bzovík, za cenu 5 €./m2 čo predstavuje celkovú cenu 295,00 €, spôsobom hodným osobitného zreteľa. 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa: 

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedený pozemok sa už 13 rokov nachádza v rámci užívania záujemcu, oproti ktorému stojí rodinný dom vo vlastníctve rodiny záujemcu. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku na iné účely a s prihliadnutím na výmeru pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto prebytočným majetkom. Zároveň obec Bzovík, týmto informuje žiadateľa o odpredaj pozemku, že všetky náklady spojené s predajom nehnuteľnosti znáša žiadateľ na vlastné náklady. Jedná sa najmä o náklady na vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy a správny poplatok za zápis zmluvy do katastra nehnuteľností.

HORE