E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania:SK 801/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:01.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát biely, na pozemkoch parc. č. 6684/1, 6684/2 registra E KN (parc. č. 5162/1, 9601 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

HORE