E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania:SK 10838/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:20.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 393 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

HORE