E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania:SK 10726/2019/1

Dátum zverejnenia informácie:25.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 10 ks agát, 20 ks slivka, hloh, trnka obyčajná a ruža šípková, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2145, 2146, 2147/1 registra E KN a 2145 registra C KN v k.ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

HORE