E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania:SK 10675/2019/20

Dátum zverejnenia informácie: 18.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks jaseň, na pozemku parc. č. 9610/2 registra E KN (1067/6 KN-C) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10676/2019/20

Dátum zverejnenia informácie: 18.10.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks borovica a 1 ks smrek, na pozemkoch parc. č. 1553/1, 1552/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


HORE