E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania:SK 10420/2019/20

Dátum zverejnenia informácie: 23.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks lipa a 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

HORE