E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania:SK 9855/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:11.03.2020

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borievka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/23 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona               č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

HORE