E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Začaté správne konania - výrub drevín

Číslo konania:SK 9469/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks javor poľný, 2 ks dub cerový, na pozemku parc. č. 9642/1 registra E KN (parc. č. 9530/1 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9468/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, 1 ks breza, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 459/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

HORE