VÝZVA PRE RODIČOV: stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

POZOR,  ZMENA! 

Letné prázdniny sa ešte ani poriadne nerozbehli a v súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

Od 1.8.2021 bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a v poslednom ročníku materských škôl, tzv. predškolákov tak, ako sme ho poznali doteraz, no v MŠ bude dobiehať podľa pôvodných pravidiel do konca augusta 2021.

Pre včasné zabezpečenie novelizovaného znenia príslušných ustanovení zákona o dotáciách a získanie dotácie – príspevku na stravovanie - vo výške 1,30 €/dieťa/žiaka za každý deň, v ktorom sa zúčastní vyučovania, žiadame rodičovskú verejnosť o súčinnosť a spoluprácu pri evidencii a sumarizácií údajov, z ktorých následne pripravíme podklady na schválenie potrebnej výšky príspevku (dotácie) v ÚPSVR pre školský rok 2021/2022. Bez takejto vzájomnej spolupráce sa nám to však nepodarí.

Preto žiadame rodičov, aby najneskôr do 30.7.2021 priniesli na OÚ BzovíkBc. Urbanovej, dokumenty kvôli príprave zoznamov detí, pre ktoré sa dotácia žiada,a to v nasledovnom rozsahu:

    • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.

    • Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

    • Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

 

Z potvrdení musí byť zrejmé: 

Názov MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, meno a priezvisko dieťaťa, adresa pobytu, rodné číslo a pre prípad ďalšej komunikácie telefónne číslo zákonného zástupcu.

 V prípade, že sa Vaša rodinná situácia v priebehu obdobia mesiaca august a neskôr zmení, okamžite túto skutočnosť nahláste na OÚ Bzovík a prineste potrebné príslušné potvrdenia s čestným vyhlásením, pre dodatočné doplnenie zoznamu.

Viac informácií nahttps://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  Čestné prehlásenie22 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.