E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 30.09.2019

Vážení páni poslanci, pán kontrolór, týmto by som Vás rád pozval na 6. Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík, ktoré sa uskutoční v pondelok 30.09.2019 o 09:00 v sále obecného úradu v obci Bzovík.

Program obecného zastupiteľstva je v priloženej pozvánku avšak posielam ešte jednotlivé body v bode rôzne (spolu s prílohami):

1. Cenník OcÚ - posielam zoznam náradia všetkého v majetku obce Bzovík, prosím pouvažujte, ktoré náradie je podľa Vás vhodné na požičiavanie a nad jednotlivými cenami za požičanie. Spolu s tým posielam aj navrhované ceny a návrh výpožičného listu.

2. Nová nájomná zmluva bytovka 269 - prosím o zaslanie pripomienok.

3. Žiadosť o odpredaj pozemkov Ján Aleman - v prílohe posielam žiadosť.

4. Žiadosť o odpredaj pozemkov Mgr. Mária Herková - v prílohe posielam žiadosť.

5. Komunitný plán obce Bzovík - prosím o pripomienkovanie (je to dokument, ktorý od nás požaduje BBSK)

6. Zároveň posielam aj výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré by som rád prebral na stretnutí aj na OZ.


Výzva na budovanie systémov včasného varovania mimoriadnych udalostí spôsobených zmenou klímy:
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/vyzva-zamerana-na-budovanie-systemov-vyhodnocovania-rizik-a-vcasneho-varovania-a-pripravenosti-na-zvladanie-mimoriadnych-udalosti-ovplyvnenych-zmenou-klimy/

Výzva na Centrá integrovanej zdravotníckej starostlivosti:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=12755

Výzva na dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obciach s MRK:
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1

Výzva na rekonštrukciu dopravných uzlov verejnej osobnej dopravy:
http://mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264

Súčasne by som Vás rád pozval na pracovné stretnutie poslancov OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra obce, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2019 o 18:30 v zasadačke obecného úradu. Na danom pracovnom stretnutí bude prítomná aj pani Anna Babiaková nakoľko je súčasťou materiálov aj rozpočtové opatrenie.

S pozdravom, Boris Sedmák

starosta obce Bzovík

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
25. 09. 2019  Materiály na zasadnutie Obecného zastupiteľstva898 kB [rar]
25. 09. 2019  Pozvánka72 kB [pdf]

HORE