E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Oznam obecného úradu - platby a povinnosti

Vážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností (tlačivo je na stránke obce medzi tlačivá na stiahnutie)  na obecnom úrade Bzovík správe daní a poplatkov najneskôr do 31.1.2021, ale z dôvodu vyhláseného LOCKDOWN-u predlžujeme do 15.02.2021 prosíme občanov aby sa najprv ohlásili telefonicky u pani Pavlendovej  - 0908 093873

 -Taktiež pripomíname, že ste povinní prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

 -V prípade uplatnenia si zliav na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2021 je potrebné doložiť do 15.02.2021 tieto potvrdenia:

 Akceptovateľné doklady k zníženiu poplatku na 50% v zmysle VZN č.5/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

  •  - potvrdenie o štúdiu
  •  - potvrdenie o ubytovaní študentov vydané v tom roku v ktorom sa uplatňuje úľava
  •  - potvrdenie zamestnávateľa vydané v tom roku, v ktorom sa uplatňuje úľava
  •  - potvrdenie o úhrade poplatku v inej obci

a odpustenie poplatku v zmysle VZN č.5/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

  •  - pracovné víza
  •  - doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí alebo potvrdenie zamestnávateľa

zo zahraničia

  •  - potvrdenie o povolení pobytu v zahraničí
  •  - potvrdenie o výkone trestu
  •  - potvrdenie o umiestnení klienta v ústave sociálnej starostlivosti alebo v obdobnom

zariadení mimo územia obce

  •  - čestné prehlásenie rodiča že dieťa žije a pracuje v zahraničí

 Bližšie informácie telefonicky na správe daní a poplatkov u pani Pavlendovej  -  0908 093 873.

Potvrdenie zasielajte na naskenované email:  pavlendova.petronela@gmail.com

HORE